၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(ေဖေဖာ္၀ါရီ)

“သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပင့္စ္တို႔က
တတ္စြမ္းသမွ် အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည့္တိုင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပး မိုက္ကယ္ဖလင္းမွာ
ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့သည္။
မိုက္ကယ္ဖလင္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ယြင္းခဲ့ရသည္။”

ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူ၀ါဒ
(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနေသာ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမ်ား အတြင္းက ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-

ယင္းအျပင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာအစဥ္အလာကို ေဖာက္ဖ်က္၍ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)သမၼတဆိုင္အင္းစစ္၏ ဖုန္းေခၚဆိုဆက္သြယ္မႈကုိ လက္ခံခဲ့သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ထိန္းညိႇရာတြင္ အစဥ္အလာ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ၀န္မေလးေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က သက္ေသျပခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၄၅ ဦးေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ က်မ္းသစၥာဆိုၿပီးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအလားအလာကို တစ္ကမၻာ လံုးက ေစာင့္ၾကည့္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အေနျဖင့္ ၀င္႐ိုးစံုကမၻာ့အစီအစဥ္သစ္၌ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး မည္မွ်အေရး ပါသည္ကို ေကာင္းစြာတြက္ဆထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္းပင္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ရစ္ခ်က္ နစ္ဆင္လက္ထက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ ေထာင္ မူ၀ါဒသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ၏ ႏိုင္ငံေရးအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူ၀ါဒ အရ အေမရိကန္အစိုးရမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခြဲထြက္ နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ကို သံတမန္ေရးအရ အသိ အမွတ္မျပဳခဲ့။ အဆိုပါ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ ေထာင္မူ၀ါဒသည္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံ ေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းေပးထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ မဆိုမီက သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔က အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ အၾကားမွကုန္သြယ္ေရးျပႆနာမ်ား၊ ေငြေၾကးစနစ္ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစိုးရက မေျဖရွင္းေပးခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္ တစ္ျပည္ေထာင္မူ၀ါဒ ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ရ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလသံဟခဲ့ရာ တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း တ႐ုတ္တစ္ျပည္ ေထာင္မူ၀ါဒသည္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရမည့္ မူ၀ါဒမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း ယတိျပတ္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံ ေရးမွာ တင္းမာလာေတာ့မေယာင္ ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္ မူ၀ါဒ ကို အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ထိပ္တိုက္တိုးရေတာ့မည့္ အေျခအေနကိုလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူ ၀ါဒကို အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ မည္ သို႔ေသာ လိုက္ေလ်ာတံု႔ျပန္မႈရယူႏိုင္ခဲ့သည္ကိုမသိရေပ။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ ေထာင္မူ၀ါဒကို အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္ျခင္းျဖင့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို အေလ်ာ့အတင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တည္ၿငိမ္အေျခ တြင္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဥတာပရာေဒ့ရွ္မွ စိန္ေခၚသံ(ေဖေဖာ္၀ါရီ -၁၁)

လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၂၆၇ သန္းရွိၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူဦးေရ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ဗဟုိဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ အားလံုးက လက္ခံ ထားသည္။ အေနာက္ အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ သမိုင္း ေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္-

ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးကာလက လူတိုင္းမဲေပးခြင့္မရ။ အေနာက္ အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းအစသည္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ လူခ်မ္းသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္စတင္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိး သား၊ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံသားတိုင္း ပါ၀င္မဲေပးခြင့္ရသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ မ်ဳိးစံုေထြျပား လွေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ က်ားလိင္၊ မလိင္မေရြး၊ ဇာတ္ အဆင့္အတန္းမေရြး၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး ႏိုင္ငံသား တိုင္း မဲေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲျဖင့္ အိႏၵိယ ဒီမိုကေရစီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ အိႏၵိယဒီမိုကေရစီ၏ အထင္ရွားဆံုးသြင္ျပင္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဥတာပ ရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအဆင့္ကို စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ အိႏၵိယေရြးေကာက္ ပြဲႏိုင္ငံေရး၏ရလဒ္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးတတ္ေသာ အစဥ္အလာရွိသည့္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အာဏာရရွိခဲ့ေသာ ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဘရာတိယာဂ်ေနတာ ပါတီ(ဘီေဂ်ပီ)ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမိုဒီတို႔အတြက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးႏိုင္ငံ ေရးစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ သံုးလအလိုတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီသည္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈစနစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ေရာက္ရွိေန သည့္ ႐ူပီးေငြစကၠဴမ်ားကို တရား၀င္ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့၍ အိႏၵိယ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈကိစၥမ်ား ကေမာက္ ကမျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ တိမ္းမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးစနစ္ အေျပာင္းအလဲသည္ အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာ မိုဒီ၏ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးႏိုင္ငံေရး အေလာင္း အစား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းေပၚရွိ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီ၏ ေငြေၾကးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေလာင္းကစားပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေလ်ာ္အစားမည္မွ်ႀကီးမားသည္ကိုျပႏိုင္ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သလို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဘရာတိယာဂ်ေန တာပါတီ ရယူႏိုင္မည့္ ေနရာကို လွမ္းေမွ်ာ္ ၾကည့္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေရွ႕ၾကည့္ေမွ်ာ္စင္ လည္း ျဖစ္သည္။

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား အိမ္ျဖဴေတာ္(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃)

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြက္ ဗ႐ုတ္သုတ္ခ အႏိုင္ဆံုးကာလကို ျပပါဆိုလွ်င္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ သမၼတသက္တမ္း ပတမဆံုးရက္ ၃၀ ကိုပင္ ျပရပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ေရြး ေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ၾကား၀င္ေျခ႐ႈပ္ခ့ဲ သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ပထမရက္ ၃၀ အတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္လူစာရင္းမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာ သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတ တာ၀န္မယူမီ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထား သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၄ ရက္ သား ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိး သားလံုၿခံဳေရးမိုက္ကယ္ဖလင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး မိုက္ကယ္ဖလင္းသည္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က်မ္းသစၥာမဆိုမီ ႐ုရွားသံ အမတ္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ အစိုးရသစ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ မိုက္ကယ္ဖလင္း၏ လုပ္ရပ္သည္ လိုဂန္အက္ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ေလ့လာသူတို႔ကဆိုၾကသည္။ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ လိုဂန္အက္ဥပေဒအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျငင္းပြားေနသည့္ ျပည္ပအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အခြင့္ အာဏာမရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈ သည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပင့္စ္ တို႔က တတ္စြမ္းသမွ် အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည့္တိုင္ အမ်ဳိး သားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးမိုက္ကယ္ဖလင္းမွာ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ေပးခဲ့သည္။ မိုက္ကယ္ဖလင္းရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္း၏ အက်ဳိး ရလဒ္အျဖစ္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ ေဆာက္မည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အစီအစဥ္မ်ားပ်က္ယြင္း ခဲ့ရသည္။

ကင္မင္းဆက္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္)

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ဓားႀကိမ္းႀကိမ္းသံမ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ေန႔စဥ္အလိုလို ဘယာနကရသ ေပးေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္မူ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးထူးျခားျခားသတင္းတစ္ပုဒ္ေပၚထြက္ လာသည္။ ယင္းသတင္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ယူဆရသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားက မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ ဖေအတူမ ေအကြဲအစ္ကို ကင္ဂ်ဳံနမ္ကို အဆိပ္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေျမာက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကင္မ်ဳိးဆက္တို႔၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ အာဏာ တည္ၿမဲေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား၌ ပလူပ်ံေအာင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ကြယ္လြန္သူ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအီလ္က ကင္မင္းဆက္ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံရမည့္သူအျဖစ္ ရည္ မွန္းခဲ့ဖူးေသာ ကင္ဂ်ဳံနမ္သည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ရည္မွန္းသည့္ အတိုင္းသာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ညီျဖစ္သူ ကင္ဂ်ဳံအန္က နန္းမလုခဲ့လွ်င္ ေျမာက္ကိုရီး ယား၏ ရာဇပလ’င္ေပၚထုိင္၍ လူေပါင္း ၂၅ သန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေပလိမ့္မည္။ သူ၏ လက္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားဒံုးက်ည္ပစ္ လႊတ္သည့္ခလုတ္မ်ားကို ခပ္ဖြဖြစမ္းၾကည့္ေနေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ ၎အားမည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရ မည္ကို အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေနၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကင္မင္း ဆက္နန္းလုပြဲမ်ားမွ ေျပးလာေသာ ကင္ဂ်ဳံနမ္ သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရ ၿပီျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ဳံနမ္ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္အတူ ေျမာက္ကိုရီးယားကင္မင္း ဆက္၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ နန္းလုပြဲဇာတ္လမ္း မ်ားႏွင့္အတူ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကင္ဂ်ဳံ နမ္လုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးရွိထားေသာ မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ တို႔အၾကား သံတမန္ေရးျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ေျမာက္ ကိုရီးယားသံအမတ္ႀကီး ကန္ေခ်ာက္ကို မေလးရွားအစိုးရက မလိုလားအပ္သူအျဖစ္ ေၾကညာ၍ ၄၈ နာရီအတြင္း မေလးရွားမွ ထြက္ခြာရန္ႏွင္ထုတ္သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ၿပိဳင္ဘက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကမူ ကင္ဂ်ဳံနမ္လုပ္ႀကံခံရမႈကို ကင္ဂ်ဳံအန္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ဥပမာဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-