၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(မတ္ ၆)

 

 

 

“ဗင္နီဇြဲလား ဖြဲ႕စည္းပုံတရား႐ုံးက
လႊတ္ေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းက ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးတုိ႔၏ လုပ္ရပ္အား ဒီမုိကေရစီကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။”

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ အဖြဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ား ရယူခ်ိန္ကုိ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါးၾကာ ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းရန္ အခါအခြင့္အသင့္ဆုံးအခ်ိန္အျဖစ္ ေလ့လာသူမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီတို႔၏ အဓိကႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္ရာ ေလ့လာသူတို႔၏အထက္ပါသုံး သပ္ခ်က္မွာ အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ သုံးသပ္ခ်က္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစုိးရအဖြဲ႕သက္တမ္း တစ္ခါလည္ မျပည့္တျပည့္မွာပင္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒတို႔ကုိ ဆန္းစစ္စိန္ေခၚလုိက္ေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡတစ္ခု ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း၌ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပူးတုံခြာတုံျဖစ္သည့္ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အုပ္စု၀င္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိ ကရက္တစ္မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္(အမ္အင္န္ဒီေအေအ)အမည္ရွိ ကုိးကန္႔လက္နက္ ကုိင္အုပ္စုက ကုိးကန္႔ေဒသေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကရာ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

 

ေလာက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ေလာက္ကုိင္တိုက္ပြဲသည္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ထုိးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အမ္အင္န္ဒီ ေအေအတို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား နယ္စည္းေက်ာ္ထြက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားငါးဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပး၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ တစ္ခ်ိန္က အားေကာင္းခဲ့ဖူးေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ ႐ုတ္ျခည္းဆုိသလုိ တင္းမာခဲ့ရသည္။

တစ္ဖန္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမ်ားဆီအထိေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္ႏုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိးကန္႔လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရး အက်ဳိးစီးပြားအရဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္မႈပုံစံေၾကာင့္ ကုိးကန္႔ေဒသျပႆနာသည္ အာရွ၏ က႐ုိင္းမီး ယားကြၽန္းဆြယ္ျပႆနာမ်ဳိးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား မည္ေလာဟူ၍ ေတြးပူသူမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရအာေဘာ္ဂလုိဘယ္လ္တုိင္းမ္ သတင္းစာက ကုိးကန္႔ျပႆနာကုိက႐ုိင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္ ျပႆနာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရမည့္အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္တည္ ၿငိမ္မႈ ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၌ ေရးသားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ကုိးကန္႔ျပႆနာဆုိင္ရာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျပသခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ရွိေစ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါးၾကာ ျပည္တြင္း စစ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ အားလုံးကုိ ဆြဲသြင္းႏုိင္ေရးတို႔သည္ လက္ရွိအစုိးရအတြက္ မဟာ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္ ၆ ရက္ကုိးကန္႔တုိက္ပြဲက သက္ေသခံေနပါသည္။

အလွည့္အေျပာင္းျမန္ေသာ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္)

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ က ေတာင္ကုိရီးယားျပည္သူမ်ား သည္ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လမ္းေပၚတက္တုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ေတာင္ကုိရီးယား ျပည္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားသည့္ သမၼတတစ္ဦးကုိ ရာဇပလႅင္ပၚမွ ဆြဲခ်ခ့ဲသည္။ အာရွ၏ အေျခအခုိင္ဆုံးဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းကား ဂႏၴ၀င္ေျမာက္လွသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တရား႐ုံးသည္ ေတာင္ကုိရီးယား၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးသမၼတျဖစ္ေသာ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈအ႐ႈပ္အေထြးတစ္ရပ္တြင္ ပတ္ သက္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ သမၼတရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကတစ္ဖက္၊ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးအား ေနရာမွ ဖယ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားကတစ္ဖက္ အၿပိဳင္ အဆုိင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိရီးယားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္ လက္၀ဲယိမ္းႏုိင္ငံေရးအုပ္စုႏွစ္စု အၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရသေဘာထားကြဲျပားတတ္ေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးျပႆနာတြင္မူ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းထူးျခားခ်က္မွာ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္အုပ္စုအေပၚ အစဥ္တစုိက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္အမ်ား အျပားက လက္၀ဲယိမ္းအုပ္စု၀င္မ်ား ေတာင္းဆုိထားၾကေသာ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးအား လႊတ္ေတာ္၌စြပ္စြဲျပစ္တင္ေရး အဆုိကုိ ေထာက္ခံ ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက သမၼတပတ္ဂြမ္ ေဟးသည္ အစုိးရႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအၾကားမွ ပုံမွန္ထက္လြန္ကဲ ေသာဆက္ဆံေရးကုိအဆုံးသတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသက္ (၆၅)ႏွစ္ အရြယ္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးသည္ အဆုိပါကတိ က၀တ္ကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ ခဲ့သည့္အျပင္ ၎င္း၏ လူယုံေတာ္ခြၽဳိင္ဆြန္ေဆးလ္ အမည္ရွိအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ထည့္၀င္ ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအား ဖိအားေပးခဲ့ သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အထက္ပါ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးက်ဆုံးခန္းကုိ ဖန္တီး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ ရွိေစ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္သည္ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္လမ္းမ်ား ထက္တြင္ ျပည္သူသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္သည္ ဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရား ပဲ့တင္ထပ္ခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္ သည္။

အီးယူႏွင့္ ၿဗိတိန္ကြာရွင္းမႈ

သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ- ၅၀ ႏိုးထလာျခင္း

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္-၂၉)

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္တြဲေရး၊ ခြဲေရးလူထု ဆႏၵခံယူအၿပီးတြင္ အေလ်ာ္အစားႀကီးႏုိင္ သေလာက္ ႐ႈပ္လည္း႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ သမုိင္း၀င္ ကြာရွင္းမႈႀကီးတစ္ရပ္အား ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တို႔က မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ၾကမည္ကုိ တစ္ကမၻာလုံးက စိတ္၀င္ တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဆာေမ သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာေရး တရား၀င္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမသည္သမုိင္း၀င္ကြာရွင္းမႈႀကီးအတြက္ဥေရာပသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းပုံပဋိညာဥ္ျဖစ္သည့္လစၥဘြန္း စာခ်ဳပ္ပါ ပုဒ္မ-၅၀ ကုိ လႈပ္ႏႈိးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢသုိ႔ အသိေပး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ အဆုိပါအသိေပးစာသည္ လစၥဘြန္းစာခ်ဳပ္ပုဒ္မ-၅၀ ကုိ လႈပ္ႏႈိးလုိက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ သမုိင္း၀င္ကြာရွင္း ခန္းတစ္ခု၊ တရား၀င္စတင္မႈ၏ နိဒါန္းျဖစ္သည္။ လစၥဘြန္းစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ-၅၀ အရ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ မိမိတို႔ ဆႏၵ အေလွ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကုိလည္း ပုဒ္မ-၅၀ တြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဆုိရလွ်င္ အီးယူႏွင့္ ၿဗိတိန္ခဲြဲေရး၊ တြဲေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌ ခြဲေရးသမားမ်ားအေရးသာ႐ုံျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအတြက္ ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္ခြာေရးအတြက္တံခါးပြင့္လာမည္ မဟုတ္။ ပုဒ္မ-၅၀ က သာ ၿဗိတိန္၏ ဥေရာပသမဂၢ ထြက္ေပါက္ကုိဖြင့္ေပး ပါလိမ့္မည္။

ဒီမုိကေရစီေသဆုံးျခင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္ ၃၀)

ႏုိင္ငံေရးအဂတိလုိက္စားမႈမ်ား စီးပြားေရး အရွိန္က်သြားမႈ မ်ားေၾကာင့္ အေျခခါယိမ္းေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလားဆုိရွယ္လစ္ လူ႔အေဆာက္အအုံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုေပၚထြက္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိ အေျပာင္းအလဲမွာ လာျခင္းေကာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ဳိးမဟုတ္။ အစုိးရ၏ အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားစေတးခံလုိက္ရေသာ အေျပာင္းအလဲသာျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတနီကုိ
လပ္စ္မာဒူ႐ုိ၏ ႏုိင္ငံေရးပုလင္းတူဘူးဆု႔ိျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးက အတုိက္အခံမ်ားအုပ္စီးထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းရယူလုိက္ သည္။ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အတုိက္အခံမ်ား ဒီမုိကေရစီနည္းက်ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္ေျမ ဧရိယာကုိ ခ်ဳံ႕ပစ္လုိက္သည့္ သေဘာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အတုိက္အခံလႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံမဲ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အပါအ၀င္ စြပ္စြဲခ်က္ေပါင္းစုံျဖင့္ ဗင္နီဇြဲလား ဖြဲ႕စည္းပုံတရား႐ုံးက လႊတ္ေတာ္ အာဏာကိုသိမ္းယူၿပီးေနာက္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းက ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးတုိ႔၏ လုပ္ရပ္အား ဒီမုိကေရစီကုိလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဗင္နီဇြဲလားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံတရား႐ုံးက လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား လႊဲယူလုိက္ ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္ ၃၀ ရက္သည္ ဟူဂုိခ်ာဗက္ဇ္ေခတ္အလြန္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံေရး တုိက္ပြဲမ်ား အဆင့္တစ္ဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားသည့္ေန႔၊ ဗင္နီ ဇြဲလားႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီအတြက္ စ်ာပနေခါင္း ေလာင္းသံထုိးလုိက္သည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

-Ads-
-Ads-