၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား (ဧၿပီ)

“စင္စစ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔မွာ
တစ္ခါတစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးအထာခ်င္း၊
ႏိုင္ငံေရးအယူအဆခ်င္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်င္း တူၾကသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္
ေတြ႔ႏုိင္သည္႕ တူညီေသာဘံုလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ
အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရး ဓမၼစစ္သေဘာတရားကို
မလြတ္တမ္း ကိုင္စြဲထားသူမ်ားျဖစ္သည္။”

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္)

အာရွဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္အတက္အက် အျမန္ဆံုးႏိုင္ငံကို ျပပါဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကို ျပရေပလိမ့္မည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အာဏာသိမ္းယူမႈႏွင့္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေပါင္း ၂၁ ႀကိမ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ မျပည့္မီကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၉ ခုအထိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားသည္ ဘုရင္ဂိုဏ္း၀င္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ေရး အင္အားစုမ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးအာဏာသိမ္းပြဲမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္သည္။ ထိုင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္ႏွင့္ ၎၏ညီမ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ တို႔ကို ေထာက္ခံသည့္ ရွပ္နီဂိုဏ္း၀င္မ်ားႏွင့္ ဘုရင့္ဂိုဏ္း၀င္ ရွပ္၀ါမ်ားအၾကား လမ္းေပၚႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေခါင္အထြတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းကာလအပိုင္း အျခားမွာပင္ ဘုရင့္ဂိုဏ္း၀င္မ်ားၾသဇာႀကီး သည့္ ထိုင္းတပ္မေတာ္က ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေမြထုိင္းပါတီအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ အာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေျပာင္း အလဲပါကပ္ပါလာခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္အိုခ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းအာဏာ သိမ္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ က်င့္သံုးဆဲ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း၍ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ စစ္ဘက္ကို ေနရာ ေပးထားကာ ထုိင္းဘုရင္စနစ္ကို အခ်ဳိးတက်ကာကြယ္ ေပးထားႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္အစားထိုးက်င့္ သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုင္းအာဏာသိမ္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ခံမႈမရမည့္အေရး စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ယခင္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ ထုိင္းစစ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ထုိင္းစစ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္မူၾကမ္း အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသိနည္းပါးသမွ် နည္းႏိုင္ရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္မီ ဖြဲ႕စည္းပံုမူၾကမ္းဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ကို၂၁-ရာစု ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ေရစီး ေၾကာင္း၏ ထူးျခားေသာေန႔တစ္ေန႔ အျဖစ္ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ထုိင္းဘုရင္သစ္ မဟာ၀ိဇယေလာင္ကြန္းက ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ယခု အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းထူးျခားခ်က္မွာ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲအျပင္ ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ နတ္ရြာစံထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္က တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ အေျမာက္ ၂၁ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အႏုေမာဒနာမ်ားရယူ ျခင္းတို႔ျဖင့္ ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပခဲ့သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္နတ္ရြာစံ ၿပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာ သည့္ သမုိင္း၀င္ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း ဗဟိုခ်က္မသည္ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ထိုင္းျပည္သူမ်ား အား အသိေပးလိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ အသက္၀င္လာမႈႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေခတ္ သစ္ မေသခ်ာမႈအသစ္မ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနေပလိမ့္မည္။

၂၁ ရာစု မဟာကစားပြဲႀကီး စတင္ခ်ိန္(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္)

ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ၂၁ ရာစု ကစားပြဲမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး ဓမၼစစ္ (Real politiks) သေဘာတရားေၾကာင့္ သ႐ုပ္မွန္လြန္ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ရသည္ ႏွင့္ တူေပသည္။ သံတမန္ေ၀ါဟာရ မ်ားအၾကားမွ ေထြျပားသည့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားရည္မွန္း ခ်က္မ်ားသည္ မပီ၀ိုးတ၀ါးႏိုင္လွသည္။ အဓိပၸာယ္အေကာက္ရ ခက္လွသည္။ ထိုအခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ဆက္ဆံ ေရး၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန္႔တို႔၏ ဆက္ဆံေရးပံုစံတြင္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းသည္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ပမ္းဘိခန္ၿမိဳ႕ရွိ မာအာလာဂိုအပန္းေျဖ ခစခန္း၌ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသည္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံ ေရး အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့အစီအစဥ္သစ္ကို လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္ မဟာကစား ပြဲႀကီး၏ နိဒါန္းပင္ျဖစ္သည္။ သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔တို႔၏ ဧၿပီ ၆ ရက္ေတြ႕ဆံုပြဲကိုေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္မႈျပႆနာ၊ ကုန္သြယ္ေရးျပႆနာ စသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာျပႆနာ မ်ားက အရိပ္ထိုးထားသည္။

ထိုမ်ားသာမကပါ၊ မာအာလာဂိုေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔တို႔၏ ျပည္ တြင္းႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းကိုယ္စီ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သမၼတ ရွီက်င္ပင္းအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမတုိင္မီ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ ေရး ၾသဇာခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေဆာက္ထားႏုိင္ေရးအတြက္ စိတ္ျပဒါးပိုင္ရွင္အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ထိန္း ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျပသသည့္သေဘာရွိသည္။ ထိုနည္းတူ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ လည္း၏ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒျဖစ္သည့္ “အေမရိ က ပဓာန” မူ၀ါဒကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို လိုအပ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔တို႔မွာ တစ္ခါတစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးအထာခ်င္း၊ႏိုင္ငံေရးအယူ အဆခ်င္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်င္း တူၾကသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည့္ တူညီေသာ ဘံုလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရး ဓမၼစစ္သေဘာတရားကို မလြတ္တမ္း ကိုင္စြဲထား သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ တို႔သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘံုစ႐ုိက္လကၡဏာအေပၚအေျချပဳ ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပႆနာမ်ား၊ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၾက မည္ျဖစ္ရာ ဧၿပီ ၆ ရက္ မာအာလာဂို ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တ႐ုတ္- အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္၏ နိဒါန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာ ကစားပြဲ၏ နိဒါန္းတို႔ စတင္ခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အစဥ္အလာ ၀ါဒီမ်ား၏ ဂႏၴ၀င္က်ဆံုးခန္း (၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ တရားမ၀င္လူ၀င္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကန္႔သတ္ေရး စိတ္အခံမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပတုိက္၌ အမ်ဳိး သားေရး၀ါဒီ မိုးသက္မုန္တုိင္းႀကီးတစ္ရပ္ တုိက္ ခတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးပါတီ ႀကီးမ်ား ဇာတာစန္းလာဘ္ ေမွးမွိန္၍ တရားမ၀င္ လူ၀င္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လာသည့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားစန္းတက္လာသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဥေရာပတစ္လႊား၌ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းေမာင္း သန္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ အစဥ္အလာပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရးေျခက်လာၿပီး အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရေျခရာလာတိုင္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမူ တစ္မ်ဳိးတစ္ ဘာသာထူးျခားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဥေရာပ၏ ဗဟိုဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ကာကြယ္လိုသည့္ လစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ားက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္လြန္ေခတ္ႏိုင္ငံေရးေလာကကို လႊမ္းမိုးထားသည့္ အစဥ္ အလာႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတီလက္ျပႏႈတ္ဆက္လိုက္ သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားသည္ အစဥ္အလာပါတီႀကီးမ်ား အၾကား အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ၊ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီေခါင္းေဆာင္ မရင္းလီပင္း ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢကို လိုလားသူ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ေဟာင္း အီမင္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္တို႔ကို ေမ ၇ ရက္တြင္က်င္းပခဲ့ ေသာ ဒုတိယအေက်ာ့ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔တြန္း တင္ေပးသည္။

သို႔ႏွင့္ပင္ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ၌ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းဒီလိႈင္း႐ုိက္ခတ္မႈမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ထားလိုသူ မရင္းလီပင္းႏွင့္ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းဒီလိႈင္းႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ပါးလိုသူ အီမင္ ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲတစ္ပြဲကို ဖန္တီးေပး လိုက္သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ျပင္သစ္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့သည္ ဥပေရာပသမဂၢ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာက၌ရပ္တည္မည့္ ေနရာတို႔ကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သလို ဥေရာပအစဥ္အလာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား၏ ဂႏၴ၀င္က် ဆံုးခန္းကို ထင္ဟပ္လိုက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးလည္းျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။

-Ads-
-Ads-