၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ဇြန္)

U.S. President Donald Trump speaks during an announcement in the Rose Garden of the White House in Washington, D.C., U.S., on Thursday, June 1, 2017. Trump announced the U.S. would withdraw from the Paris climate pact and that he will seek to renegotiate the international agreement in a way that treats American workers better. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

 

 

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္မူ
ကမၻာ့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လႊတ္ေနသည္႕ ႏိုင္ငံႀကီးအား ဦးေဆာင္ေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္။”


ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၂၀၁၇ ဇြန္ ၁ ရက္)

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာသည္ နယ္ စည္းမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္။ မည္သူမည္၀ါ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ၊ ႀကီးသည္ ငယ္သည္လည္း မေရြးတတ္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈျပႆနာသည္ တစ္ကမၻာလံုးေသြးစည္းႏိုင္မွ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည့္ ကမၻာလံုးခ်ီ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္းဘန္ကီမြန္းကဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

 

ကမၻာလံုးခ်ီစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘန္ကီမြန္းက ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျပႆနာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ရွိ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အမ်ားဆံုးထုတ္လႊတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာပါရီသေဘာ တူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။


ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာ တူညီခ်က္၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပ်မ္းမွ်
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ရွိ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာမ်ားကို လိုက္ ေလ်ာညီေထြ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အား ျဖင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ သည္ လူမႈပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ကမၻာလံုးခ်ီ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ကို ေက်ာ္လႊားေရးအတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ ပထမဆံုးသမိုင္း၀င္ေျခလွမ္းတစ္ ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လက္ထက္တြင္ကမၻာ့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ သေဘာထားေျပာင္းလာခဲ့သည္။
“အေမရိက ပဓာန” ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ စီးပြားေရးအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဥ္းကပ္လာ ေလသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔ကလည္းပါရီသေဘာတူညီ ခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာသြားႏိုင္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္မူ ကမၻာ့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လႊတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးအား ဦးေဆာင္ေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ ကတိက၀တ္တစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ေမာ္ဒန္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား အႀကိဳက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ား၏ညီၫြတ္မႈ ကို အားေလ်ာ့ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးအျဖစ္ မွတ္ယူသူမ်ား လည္းရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္ အတည္ျပဳေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလမ္းေခ်ာ္သြား ႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသေဘာတူညီ ခ်က္ကို တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္သူအမ်ားအျပားက ၀န္းရံေပးထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဂႏၶမာနန္းပလႅင္ႏွင့္ အကီဟီတို
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဂႏၶမာနန္း႐ိုးနန္းဆက္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ထီးနန္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရွးအက်
ဆံုး ထီးနန္းလည္းျဖစ္သည္။ ဒ႑ာရီမ်ားအရဂ်ပန္ဧကရာဇ္မ်ား သည္ ေနနတ္သမီး အမာတီအဆုမွ တိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္လာ သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ သူရိယနတ္ေဒ၀ီမွ တိုက္႐ိုက္ ဆင္းသက္လာေသာ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္မ်ားသည္ဂ်ပန္ျပည္သူတို႔ ၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၏ျပယုဂ္လည္း
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ပန္စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ဧကရာဇ္ မီနာလက္ေအာက္၌ အသက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိေနမ်ဳိးႏြယ္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ႀကီး အကီဟီတို သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ၎အေနျဖင့္ အသက္ အရြယ္ေၾကာင့္ ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။ သက္ေတာ္ ၈၀ အရြယ္ ဧကရာဇ္ အကီဟီတို၏ ႏႈတ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ထီးနန္းစြန္႔လိုၿပီဟူေသာ စကားသည္ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္းမၾကားဖူး သည့္စကားျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ ဧကရာဇ္အကီဟီတို၏ ဆႏၵ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္လည္း ဗ်ာမ်ားခဲ့ရသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္လြန္ေခတ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ထားသည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ နန္းတြင္း ဥပေဒတြင္ ဧကရာဇ္တစ္ပါး ကို ထီးနန္းစြန္႔ခြင့္ မေပးထား။ ထို႔နည္းတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လည္း ထီးနန္းဆက္ခံခြင့္မေပး။

သို႔ျဖစ္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဧကရာဇ္ႀကီး၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဧကရာဇ္ကို ထီးနန္း စြန္႔ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲရန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအေဘးကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္မူ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္က ဧကရာဇ္ အကီဟီတိုကို ထီးနန္းစြန္႔ခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအရ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ အကီဟီတိုအေနျဖင့္ သံုးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ထီးနန္းစြန္႔ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္လို ေၾကာင္း ဧကရာဇ္အကီဟီတိုက ေၾကညာခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အ႐ိုက္ အရာဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ တစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ လႊတ္ေတာ္က လက္ေရွာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အျငင္း ပြားမႈမွာ နန္းလ်ာအမ်ဳိးသားမ်ားအပါအ၀င္ ဘုရင္ မိသားစုလူဦးေရ က်ံဳ႕၀င္လာမႈျပႆနာကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ မည္ဟူေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း ဂ်ပန္ထီးနန္း၏ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး နန္းလ်ာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အဆိုျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္နန္းတြင္းဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီး မ်ား မွာ ထီးနန္းဆက္ခံခြင့္မရွိသလို သာမန္အရပ္သူ၊ အရပ္ သားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ထီးဘြဲ႕နန္းဘြဲ႕မ်ား စြန္႔လႊတ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ နန္းစြန္႔ ဥပေဒၾကမ္းအရ ဧကရာဇ္ အကီဟီတိုအေနျဖင့္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမ ဆံုးနန္းစြန္႔ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ေတာ့မည္ ျဖစ္သလို အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအရ ပုရိသနန္းလ်ာမ်ားသာ ဆက္ခံခြင့္ရွိသည့္ ဂႏၶမာနန္းပလ’င္ကို အိမ္ေရွ႕ စံမင္းသားႀကီး နာ႐ုဟီတိုက စိုးစံပါလိမ့္မည္။

သဲကႏၲာရဧကရာဇ္မ်ား၏ ထီး႐ိုးနန္း႐ိုး အေျပာင္းအလဲ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား စိုးမိုးသည့္လဟု ဆိုလွ်င္ ဇြန္လကို နန္းေရးနန္းရာမ်ားက စိုးမိုးသည့္လဟု ေခၚရေပလိမ့္မည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဘုရင္ဆယ္လ္ မန္က တူေတာ္ မိုဟမ္မက္ဘင္နာယက္မ္ကိုအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား အျဖစ္မွ အရာႏုတ္ပယ္၍ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္သားျဖစ္သူ မင္း သားမိုဟမ္မက္ဘင္ဆယ္လ္မန္ကို အိမ္ေရွ႕စံအျဖစ္ အစားထိုးေနရာေပးလိုက္သည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား အေျပာင္း အလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာ္ဒီဘုရင့္ နန္းေတာ္၏ သန္းေခါင္ယံ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ေဆာ္ဒီဘုရင့္နန္းေတာ္ က ဆက္တိုက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကညာခ်က္မ်ားအရ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ေရွ႕စံသစ္မင္းသားဘင္ဘယ္လ္မန္သည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအျဖစ္ လက္ရွိရယူထားသည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ကိုလည္း ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ မည္ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေနာက္ေက်ာဓားျဖင့္ ထိုးေနၾကသည့္ မင္းညီမင္းသားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ ေဆာ္ဒီ ဘုရင့္မိသားစုသည္ ဓနဥစၥာႏွင့္ ေရနံကိုအားျပဳ၍ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လက္ရွိတြင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ေဆာ္ဒီနန္းတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အဓိကမဟာမိတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ပါ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ဦးစားေပး မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအား ခန္႔ မွန္းရလြယ္ကူမည့္ အေျခအေနဖန္တီးထားေရးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္၏ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္မင္းသားႀကီး မိုဟမ္မက္ဘင္နာယက္ဖ္ ေနရာေပ်ာက္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ပိုနည္းသည့္ မင္း သားဘင္ဆယ္လ္မန္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ လက္ရွိအေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သံတမန္ေလာကြတ္အရ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသစ္ ဘင္ဆယ္လ္မန္ကို ၀မ္းေျမာက္စကား၊ ဂုဏ္ယူစကား ေျပာခဲ့ရသည့္တိုင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးဒီေရအတက္အက်မ်ား ပိုမုိျပင္း ထန္လာမည့္အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီရန္ႏွင့္ေဆာ္ဒီ ဆက္ဆံေရး ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕စံသစ္မင္းသား ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ အီရန္ႏိုင္ငံအေပၚ သေဘာထားတင္းမာသူျဖစ္ရာ နဂိုကပင္ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ျဖစ္ေနသည့္ အီရန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုဆိုးလာႏိုင္သည္။

တစ္ဖန္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသစ္ ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ မင္းပ်ဳိမင္းလြင္တို႔၏ အားမာန္မ်ဳိးျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသ၌ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ကို စိန္ေခၚသူမရွိသည့္ ဆြန္နီမဟာမိတ္အုပ္စုကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ပါက ေဒသတြင္း၌ အႏၲရာယ္ႀကီးမားလွေသာ အတြက္အခ်က္ မွားယြင္းမႈမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေရွ႕စံသစ္ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကားေမာင္းခြင့္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္တိုင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္ ေဆာ္ဒီနန္းတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္မလာ ႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဇြန္ ၂၁ ရက္ ေဆာ္ဒီနန္းတြင္း အေျပာင္းအလဲအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ႐ုပ္လံုးပီျပင္လာခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦး
မည္။

 

-Ads-
-Ads-