၂၀၁၇ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း

 

“ေငြစကၠဴေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပံု႐ုိက္ႏွိပ္ေရးအဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္စရာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္၊၊”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား သံုးႀကိမ္တုိင္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသံုးႀကိမ္သည္ စတုတၴပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္အထဲတြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရွိသင့္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္-

စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဇန္န၀ါရီ ၃၀ – မတ္ ၁၇)

-Ads-
-Ads-

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္မွ မတ္ ၁၇ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ၁၇ ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၁၉ ရက္၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က ၁၉ ရက္ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၀ ေမးျမန္းခဲ့ ၿပီး အဆုိအေနျဖင့္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္က ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိခဲ့ေသာအဆုိကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဆုိမွာ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA)ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းသာမက အမ်ားျပည္သူကပင္ အာ႐ံုစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ အဆုိျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆုိကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားမႈရွိေစေရး၊ တရား႐ံုးမ်ားက အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေသာ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ား အေရးေပၚေဆာင္ ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ်က္သည္လည္း ျပည္သူ ၾကား ထိုးထိုးေဖာက္ေဖာက္ ေရာက္ရွိေစခဲ့ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့ သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ခ႐ုိင္တရား႐ံုးမ်ားကသာစစ္ေဆးစီရင္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိေရာက္ဟန္႔တားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစုိးၫြန္႔က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၂ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိ ၁၄ ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားထဲက မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕တုိ႔အၾကား သံလြင္ျမစ္ေပၚ၌ ထုိးထားေသာတံတားအမည္ ကို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမည္သတ္မွတ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေသာအဆုိသည္ လႊတ္ ေတာ္တြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ အဆုိျဖစ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ၿပီး အတည္ျပဳေစခဲ့သည့္အဆုိလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၃၃ ခုကိုရပ္ဆုိင္းရန္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၄၄ ခုကို လတ္တေလာရပ္ဆုိင္းထားသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက တင္ျပလာသည့္အထဲမွ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုကို ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၃၃ ခုကို ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ား တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀ အတြင္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေရႊထည္လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွေရာင္းရေငြအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံရန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကလည္း အမ်ားျပည္သူၾကားေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေစခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြ ရယူေရးကိစၥေလးခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ သီးျခားရန္ပံုေငြမွ ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ငါးခု အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္တုိ႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕ ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ ဥပေဒဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္
ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတုိ႔ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ေမ ၁၈ – ၾသဂုတ္ ၃၁)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၁ ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၅၄ ရက္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၅၃ ရက္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၂၃၅ ခုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိေျခာက္ခုတင္သြင္းခဲ့ရာ ေလးခုအတည္ျပဳ၊တစ္ခုမွတ္တမ္းတင္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အဆုိတစ္ခု က်န္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိမ်ားထဲတြင္ အေၾကြေစ့ေလာင္းကစား ဂိမ္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေနျခင္းအေပၚ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေပးရန္အဆုိႏွင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကို အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္အဆုိ မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိႏွစ္ခုစလံုးကို လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆုိင္မ်ား အေရးယူေပး ရန္အဆုိကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၁၀ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဆုိ ၂၀ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေ၀းက ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိခဲ့ေသာ အဆုိသံုးခုကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆုိမ်ားထဲမွ ၁၁ ခုကို အတည္ျပဳ၊ ၁၂ ခုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားထဲတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်
ဆင္းရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈ (လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ)က်ဆင္းရန္၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အစြန္း ေရာက္မ်ားအေရး၊ မစၥယန္ဟီလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚတြင္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေသာအေရးႀကီးအဆုိ၊ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါဆုိင္ရာ အေရးႀကီးအဆုိတုိ႔ ပါ၀င္ ခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အင္းေလး ကန္ေရရွည္တည္တံ့ေရး အစုိးရႏွင့္ျပည္သူတုိ႔ အားလံုးပါ၀င္ ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိက္ တြန္းေသာအဆုိမွာမူ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသာခံခဲ့ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ အေရွ႕အာရွသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္း ေခ်းယူရန္ကိစၥ၊ အာရွေဒသသစ္ေတာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ကိစၥ၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသအတြင္း ဆိပ္ကမ္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ရန္ကိစၥအပါအ၀င္ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရ မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဆုိ ျပဳတင္ျပေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရား သူႀကီးေလးဦး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ႏွစ္ဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒သံုးဦးႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္ငါးဦး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့သည္။

ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ၂၀ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္ရွစ္ခု၊ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၁၁ ခု၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒတစ္ခု တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွိခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ ႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ၆၆(ဃ)သည္လည္း ဆက္လက္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းပုဒ္မသည္ အာမခံေပးႏုိင္ေသာပုဒ္မအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

အစုိးရေအာင္ဘာေလထီဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္းလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ေအာက္တိုဘာ ၁၇ – ႏို၀င္ဘာ ၂၄)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၁၂ ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၁၆ ရက္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၆ ရက္ အသီးသီးက်င္းပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆၈ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိတစ္ခုတင္သြင္းကာ ပဥၥမပံုမွန္အစည္း အေ၀းကာလက မေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဆုိတစ္ခုတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အ႒မတန္းမွစတင္၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္အဆုိသည္ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္းေဆြးေႏြး
ရန္ က်န္ရွိခဲ့သည္။ လာမည့္သတၱမပံုမွန္အစည္း အေ၀းမွသာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၈ ခု ေမး ျမန္းခဲ့သည္။ အဆုိရွစ္ခုတင္သြင္းၿပီး ေလးခုအတည္ျပဳ၊ သံုးခု မွတ္တမ္းတင္ကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အဆုိတစ္ခုက်န္ရွိခဲ့သည္။ တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆုိမ်ားထဲတြင္ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မွ ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ အလံုးစံု၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ၊ လူငယ္လူ ရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာသံုးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္၊ (Monitoring)ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိႏွင့္ ေရွ႕အနာဂတ္ကာလ တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ တုိက္တြန္း သည့္အဆုိတုိ႔ကို ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္တစားရွိခဲ့ၾကသည္။

ေငြစကၠဴေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပံု ႐ုိက္ႏွိပ္ေရးအဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မတ္ တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္စရာမ်ားျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔လာေသာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု အသစ္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ခန္႔ အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ မရွင္အသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သကဲ့သုိ႔ အစီရင္ ခံစာမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးမွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ စာရင္းအင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ေရး ထိုးထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး
မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကေတာ့လႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္ ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္တြင္ အစည္း အေ၀းက်င္းပခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း ၈၉ ရက္ရွိၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း ၄၉၀ ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆုိစုစုေပါင္း ၄၂ ခုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၁ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိ ၂၀ ကိုမွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အဆုိ တစ္ခု က်န္ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္တြင္အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ေသာရက္ေပါင္း ၈၈ ရက္ရွိၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၃၉၃ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ က်န္ရွိခဲ့ေသာ အဆုိတစ္ခု ေဆြးေႏြးျခင္းအပါအ၀င္ အဆိုစုစုေပါင္း ရွစ္ခုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေျခာက္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိတစ္ခုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အဆုိတစ္ခု က်န္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း ၅၀ ရွိခဲ့သည္။

ေအာင္ဆန္းသစ္

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းက်င္းပရက္မ်ား အေျချပပံု။

 

-Ads-
-Ads-