၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(စက္တင္ဘာ)

 

“အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဟုတ္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကြင္းမဲ့အာဏာက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အာဏာရွင္စနစ္ႏိုင္ငံ(Benevolent dictatorship) သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။”

 

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွ ႏ်ဴကလီးယားတေစၦ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္)

-Ads-
-Ads-

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ႏ်ဴကလီးယားတေစၦသည္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေဒသ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဆ႒မ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကိုယ္ထင္ျပခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ ကင္မင္းဆက္၏ တတိယအ႐ိုက္အရာခံ ကင္ဂ်ံဳအန္ဦးေဆာင္ သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းစြန္းေဒသ၌ ပြန္ဂ်ီရီေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ေရးစခန္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဆ႒မေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားေဖာက္ခြဲစမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယမ္းဘီးလူးကီလိုတန္ ၁၀၀ ေပါက္ကြဲအားႏွင့္ညီမွ်သည့္ အဆိုပါ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ပြန္ဂ်ီရီ ေတာင္ကုန္းေဒသ ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းခဲ့ရသလို အင္အားရစ္ခ်္ တာစေကး ၅ ဒသမ ၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လိႈင္းမ်ား ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အစီအစဥ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အႀကီး က်ယ္ဆံုးႏွင့္ အင္အားအျပင္းဆံုး ဟိုက္ဒ႐ို ဂ်င္ဗံုးစမ္းသပ္ ေဖာက္ခြဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကင္ဂ်ံဳအန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ပြန္ဂ်ီရီငလ်င္လိႈင္း မ်ားႏွင့္အတူ ကင္ဂ်ဳံအန္၏ သာမန္ႏ်ဴကလီးယားေဖာက္ခြဲမႈ ေၾကညာခ်က္သည္ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ၏ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ႏ်ဴကလီး ယားစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈအၿပီးတြင္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာကို မည္သို႔နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ဟူေသာ ေမးခြန္း မွာ ပို၍က်ယ္ေလာင္လာသေယာင္ရွိလာသည္။ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏ်ဴကလီးယားျပႆနာကို အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ သံတမန္နည္းလမ္းကို ဦးစားေပးအသံုးခ် ႀကိဳးစားေနသည့္တိုင္ စစ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္ထံမွ အသံမ်ားထြက္လာ သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားၿပိဳကြဲမႈကို အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးျပႆနာႀကီးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ ေျမာက္ ကိုရီးယား ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကၿပီး စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ႏ်ဴကလီးယားေဖာက္ခြဲမႈကိုလည္းျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဒံုးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ တို႔ကို မၾကာခဏရင္ဆိုင္လာရသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က စစ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလိုေသာ လကၡဏာမ်ား ျပလာၾကသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်း အင္သည္ ယခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေ၀ဟင္အျမင့္ပိုင္း ဧရိယာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ (တီအိတ္ခ်္ေအ ေအဒီ) ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ ျဖန္႔ၾကက္မႈကို ဘ၀င္မက် ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဆ႒မေျမာက္ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ တီအိတ္ခ်္ေအေအ ဒီေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ လက္ခံ လိုက္ပံုရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖန္႔ၾကက္၍ ႏ်ဴကလီး ယား အရံအတားစနစ္ထားရွိရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ အလားတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း စစ္လြန္ေခတ္ ေရႊျပည္ေအးဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ စစ္ေရး ထိုးစစ္ အင္းအားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ေျခလွမ္း ျပင္လာခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္ပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဆ႒မေျမာက္ႏ်ဴကလီး ယားတေစၦကိုယ္ထင္ျပလာခ်ိန္တြင္ အေရွ႕အာရွ၏ လံုၿခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းရိပ္ဆင္လာခဲ့ေလၿပီ။

သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကြယ္လြန္ျခင္း

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ကေမၻာဒီးယား ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ား သည္ သတင္းႀကီးႏွစ္ပုဒ္ႏွင့္ တည့္တည့္တိုးမိေနခဲ့ၾကသည္။ ပထမသတင္းႀကီးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္အတြက္ အႏၲရာယ္အရွိဆံုး အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဘိုခါအဖမ္းခံရသည့္သတင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ သတင္းႀကီးတစ္ပုဒ္မွာ ၂၄ ႏွစ္တိုင္တိုင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္ သတင္းစာ၏ နာေရးသတင္းျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုမွ် ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္ဦးေဆာင္ေသာ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္ကို ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္သတင္းစာကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀မႈရပ္ဆိုင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကေမၻာ ဒီးယားေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္ မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ေနာက္ဆံုး အမွတ္စဥ္အတြက္ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ “အာဏာရွင္ စနစ္ဆီသို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ဆင္းျခင္း”ဟူေသာ ေခါင္းစည္းစာလံုး မ်ားျဖင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဘိုခါအဖမ္းခံရသည့္ သတင္းကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ကေမၻာဒီးယား ေန႔စဥ္ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ အပိတ္ခံရျခင္းသည္ အခြန္ အျငင္းပြားမႈကို ဗန္းျပ၍ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိး လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ သတင္းစာ၏ နာေရးကို က်င္းပခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ ႏိုင္ငံေရးရမၼက္မီးေၾကာင့္ ၂၄ ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ ၁၅ ရက္တိတိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးေနာက္ရပ္နားခဲ့ရ ေသာ ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္ သတင္းစာ၏ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ နာေရးသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ႏွင့္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ စံႏႈန္းတို႔ကို တိုင္းတာႏိုင္ေသာ စံကိုက္တံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမလိုသည့္ သမၼတသစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေမးခြန္း

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ သမၼတသစ္တစ္ဦးရရွိခဲ့သည္။ ထိုသမၼတသစ္သည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတျဖစ္သလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုးေသာ မဟာႏြယ္၀င္ သမၼတလည္းျဖစ္ သည္။ ပို၍ထူးဆန္းသည္မွာ စင္ကာပူသမၼတသစ္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဟာကီမာယာေကာ့ဘ္သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အတိုင္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္မလိုဘဲ သမၼတ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟာကီမာယာေကာ့ဘ္ စင္ကာပူသမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရခဲ့ျခင္းသည္ စင္ကာပူ၏ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအတြက္ သမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိခဲ့ေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ စင္ကာပူျပည္သူမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကရ သည္။အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက စင္ကာပူႏိုင္ငံ သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဟုတ္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကြင္းမဲ့ အာဏာက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳအာဏာရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံ (Benevolent dictatorship) သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက သည္။

သို႔ရာတြင္ စင္ကာပူ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏွစ္သက္ ရာသမၼတကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္ေပးအပ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စင္ကာပူသမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္ လြန္း ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေကာ္မရွင္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးထားသူမ်ားအနက္ ဟာကီမာယာေကာ့ဘ္တစ္ဦးသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိ သူအျဖစ္က်န္ရွိခဲ့သည္။

ဤတြင္ စင္ကာပူဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေကာ္မရွင္က ၿပိဳင္ဘက္မရွိသည့္ သမၼတေလာင္းဟာကီမာယာေကာ့ဘ္ အတြက္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရန္ မလိုေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္ႀကိဳက္သမၼတတစ္ဦး မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါလ်က္ ယင္းအခြင့္အေရးကို အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့ ေသာ စင္ကာပူျပည္သူမ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ ဒီမိုကေရစီျပႆဒါးရက္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဂ်ာမနီေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ေဆာင္းအိပ္မက္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄)

ဥေရာပ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပ၏ တည္ဆဲအေျခအေနကို ဆက္ထိန္းထား ႏိုင္ေသာ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိဂ်ာမနီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကဲလ္၏ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ယူနီယံ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဆိုရွယ္ ယူနီယံ မဟာမိတ္အုပ္စုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အဆိုးရြားဆံုးရလဒ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကဲလ္မွာမူ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး စတုတၳသက္တမ္းကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူခြင့္ ရခဲ့သည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီႏွင့္ လူ၀င္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးပါတီျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီအတြက္ အေျပာင္းအလဲပါတီ (ေအအက္ဖ္ဒီ)သည္ တတိယအင္အားစု အျဖစ္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုး အႀကိမ္ဘင္းစတက္ဒ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္အတူ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ႏိုင္သူ အစစ္ကိုျပပါဆိုလွ်င္ ေအအက္ဖ္ဒီပါတီကိုသာျပရပါလိမ့္မည္။ ဘင္းစတက္ဒ္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၉၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲေ၀စု ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိထားေသာ ေအအက္ဖ္ဒီပါတီ၏ အေနအထားမွာအင္ဂ်လာမာကဲလ္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခြင့္ ရဦးမည့္ ဂ်ာမနီၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္အတြက္ စိတ္မသက္သာဖြယ္ရာအေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘင္ဒစတက္ဒ္လႊတ္ေတာ္၌ တတိယအင္အားစုအျဖစ္ ေထာင္တက္လာသည့္ေအအက္ဖ္ဒီ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ား ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကဲလ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ လည္မ်ဳိညႇစ္ထားႏိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္ မ်ဳိးမဟုတ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကဲလ္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ဂ်ာမနီျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပုန္ကန္ စိတ္က ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာ မာကဲလ္၏ တံခါးဖြင့္၀င္ခြင့္ေပးလိုက္သည့္ တရား မ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူတစ္သန္းေက်ာ္တို႔က ဂ်ာမနီ အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပင္မေရစီးေၾကာင္းအတြင္း တြန္းပို႔လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-