၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ႏို၀င္ဘာ)

 

“ေလလံပြဲ စတင္အၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက လန္ဒန္ေလလံပြဲ တစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ေဒၚလာသာ ေစ်းေပါက္ခဲ႕ဖူးေသာ”ေလာကကို ကယ္တင္သူ” ပန္းခ်ီကားကို အမည္မသိ ၀ယ္သူတစ္ဦးက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၅၀ ျဖင္႕ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။”

ေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံမွ မ်ဥ္းၿပိဳင္မိန္႔ခြန္းမ်ား

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္) ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေတာ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ေအ ပက္) ထိပ္သီးညီလာခံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏

ကုန္သြယ္ေရးကစားပြဲစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ထိပ္သီးညီလာခံ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား ေျပာင္းလဲစျပဳလာခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒါနန္းေအပက္ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မ်ဥ္းၿပိဳင္မိန္႔ခြန္းမ်ား၏အသံကို နားေထာင္လွ်င္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ပဥၥမေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ေသာ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ပထ၀ီႏိုင္ေရး ကစားပြဲကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားက အနာဂတ္ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ ေရး အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္ အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စီခ်ျပခဲ့သည္။

ဒါနန္းေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံမိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၎ကို အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔အေရာက္ ပို႔ေပးခဲ့သည့္ “အေမရိ ကပဓာန” သေဘာတရားကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကိုေရွ႕ေလွ်ာက္သည္းခံ ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အာရွ- ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအား သတိေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရးအက်ဳိး အျမတ္မ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုပစိဖိတ္ျဖတ္ကုန္သြယ္ ေရးမိတ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မွ ဆြဲထုတ္ခဲ့ေသာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးသည့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အို)ကို အလုပ္ မျဖစ္ေသာအဖြဲ႕ႀကီးအျဖစ္ ေအပက္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထိုးႏွက္ခဲ့သည္။

ေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံ (၂၀၁၇)တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က “အေမရိက ပဓာန” ေလွာ္တက္ျဖင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေရ စီးေၾကာင္းကို ဆန္တက္ရန္ အားစိုက္ေနဆဲတြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံႀကီးကို ဦးေဆာင္ေန ေသာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ကမူ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း စုန္ဆင္းလာ သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ျငင္းဆန္ ၍မရႏိုင္ေသာ သမိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းအေရြ႕အျဖစ္ သမၼတရွီက်င္းပင္က ေအပက္ညီလာခံမိန္႔ခြန္း၌ သံုး သပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္ ေရးသေဘာတရားေနာက္ကြယ္မွ အေတြးအေခၚ မ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းသည့္၊ ပို၍ဟန္ခ်က္မွ်သည့္၊ အားလံုးအတြက္ ပိုအက်ဳိးရွိမည့္ သေဘာတရားမ်ား အျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ အသြင္ေျပာင္းရန္လိုေၾကာင္း သမၼတရွီက်င္းပင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံမွ အထက္ပါမ်ဥ္း ၿပိဳင္မိန္႔ခြန္း မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေပးရမည့္ ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ မတူျခားနားေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္က လြတ္လပ္သည့္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတရားဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္၍ ႏိုင္ငံစံုကုန္ သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတရားကို လက္ခံေသာ္ လည္း ကုန္သြယ္ေရးကစားပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္သာ ကစားလိုသည္။ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ အထက္ပါအျမင္ႏွစ္ရပ္ သည္ပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအပက္ထိပ္သီးညီလာခံ၏ အထင္ ကရျပယုဂ္မ်ားျဖစ္ေတာ့သည္။

အာေရဗ်သဲကႏၲာရမွ စိန္ေခၚသံမ်ား

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ အာရပ္ ေလာကတစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့ရသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ အာေရဗ် သဲကႏၲာရတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုသတင္းမွာအိမ္ေရွ႕ မင္းသားသစ္ မိုဟမ္မက္ဘင္ဆယ္လ္မန္ဦးေဆာင္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က မင္းညီမင္းသား မ်ားႏွင့္ ကမၻာေက်ာ္ေဆာ္ဒီမင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအပါအ၀င္ လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ

႕မင္းသား ဘင္ဆယ္လ္မန္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္၏ ေနာက္ကြယ္၌အဓိကအေၾကာင္း တရားႏွစ္ရပ္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပထမအေၾကာင္းတရားမွာ အာေရဗ်နန္းေဆာင္တိုင္းမွ ပါ၀ါကစားပြဲတစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ၾသဇာအာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွန္သမွ်ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လက္တြင္း၌သာထားရွိ ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမွာ ေရနံေခတ္ကုန္ခ်ိန္ အနာဂတ္ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၏ရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေရးျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဘင္ဆယ္လ္မန္၏ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ သည္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ရွင္းထုတ္သည့္သေဘာထက္ပိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရနံသိုက္ကို ဖင္ခုထိုင္၍ေငြထုပ္ေက်ာမီွ ထားေသာ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ ေရနံေငြေၾကးမ်ားျဖင့္စီးပြားေရး အင္ပါယာမ်ား ထူေထာင္ထားၾကသည့္ သူၾကြယ္မင္းသားမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ ေရနံေခတ္ကုန္ခ်ိန္ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ သေဘာလည္းရွိသည္။ ရီယဒ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေဆာ္ဒီကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈအသင္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူမည္ဆိုလွ်င္ ရယူႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးပမာဏာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၈၀၀ အထိ ရွိႏို္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူေငြေၾကးအေပးအယူ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရြးခံထားရသည့္မင္းညီမင္းသား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပန္လြတ္လာခဲ့ရာ မင္းသား ဘင္ဆယ္လ္မန္၏ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ သည္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို တစ္ဖက္တြင္ ရွင္းထုတ္၍တစ္ဖက္တြင္ ေရနံေခတ္ကုန္ခ်ိန္ကို ရည္ေမွ်ာ္ကာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ ဘ႑ာတိုက္ကို ျပန္ျဖည့္လိုက္ေသာ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ ျပတ္ အစီအစဥ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေရွးလေက်ာက္လႊာေရနံတူးေဖာ္ မႈ နည္းပညာသစ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္နည္းပညာ သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္၌ ကမၻာ့ေရနံ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းလာႏိုင္ၿပီး ေရနံ တစ္ေခတ္ ကုန္ေတာ့မည့္အလားအလာကို မင္းသားဘင္ ဆယ္လ္မန္က ယ်ထာဘူတက်က် ေတြးထားပံုရသည္။

အာဖရိကအာဏာရွင္တစ္ဦး၏ ေန၀င္ခ်ိန္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္)

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္သည္ ႏိုင္ငံေရးေန၀င္ခ်ိန္ကို ကိုယ္စား ျပဳခဲ့ေလၿပီ။ သမၼတရာထူးအ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံ မည့္သူ ေရြးခ်ယ္ေရးအားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဇင္ဘာေဘြစစ္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသင့္ျမတ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ အမ္နန္ဂါဂြာ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက အေႏွးျပကြက္ အာဏာသိမ္းပြဲ (Slow Motion Coup) အျဖစ္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြအာဏာသိမ္းပြဲသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ပီပီျပင္ျပင္႐ုပ္လံုးေပၚလာခဲ့သည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ ညာ လက္႐ံုးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာမွ် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူဂါဘီ၏အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္သူတစ္ဦးအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ ခံရထားရေသာ ဒုတိယသမၼတ အမ္နန္ဂါဂြာရာထူး မွ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရျခင္းသည္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ ကို တစ္ခ်ိန္လံုးေဘးမွ ရပ္ၾကည့္ေနေသာဇင္ဘာေဘြ တပ္မေတာ္အတြက္ သည္းခံေစာင့္ ၾကည့္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပံုရသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အာဏာရ ဇာႏူး-ပီအက္ဖ္ပါတီသည္ သမၼတရာထူး မွန္းရြယ္ထားသည့္ သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ ဇနီး အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္ ၎င္းကို ၀န္းရံထားသည့္ ဂ်ီ- ၄၀ အမည္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေျခဘက္ အုပ္စု၀င္မ်ား၏ ခေလာက္ဆန္မႈေၾကာင့္ ပါတီတြင္း ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီကို သမၼတအ႐ိုက္ အရာအပ္ႏွင္း၍ လမ္းဖြင့္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ဇာႏူး-ပီအက္ဖ္ပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ ေဟာင္းလည္းျဖစ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ အမ္နန္ဂါဂြာကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဇင္ဘာေဘြတပ္မေတာ္၏ သည္းခံႏိုင္ စြမ္းအတိုင္းအတာသည္လည္း ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာရ ဇာႏူး-ပီအက္ဖ္ ဇင္ဘာ ေဘြစစ္ဘက္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ဇာႏူး-ပီအက္ဖ္ ပါတီ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ဆက္ထိန္း၍ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီအနားမွ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေပါင္းအပါမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဟာရာရီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသို႔ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြတပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္အာဏာသိမ္းပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲလွသည့္တိုင္ ထိုေန႔သည္ကား အာဖရိက၏ သက္ေတာ္ရွည္အာဏာရွင္တစ္ဦး၏ေန၀င္ခ်ိန္ သေကၤတပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေလာကကို ကယ္တင္သူႏွင့္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္)

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္လန္ဒန္ေလလံပြဲတစ္ပြဲ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ေဒၚလာသာ ေစ်းေပါက္ ခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ျဖင့္ ကမၻာ့တန္ေၾကး အႀကီးဆံုး အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္က ကမၻာေက်ာ္ အီတလီပန္းခ်ီဆရာႀကီး လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ]ေလာကကို ကယ္တင္သူ (Salvator Mundi) အမည္ရွိ သခင္ေယ႐ႈပန္းခ်ီကားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခရစၥတီးေလလံကုမၸဏီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေလလံပြဲ စတင္အၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက လန္ဒန္ေလလံပြဲ တစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ေဒၚလာသာ ေစ်းေပါက္ခဲ့ ဖူးေသာ “ေလာကကို ကယ္တင္သူ” ပန္းခ်ီကားကို အမည္မသိ ၀ယ္သူတစ္ဦးက အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၅၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ေလလံပြဲအဆံုးသတ္ တူထုသံထြက္လာခ်ိန္တြင္ ေလလံခန္းမတစ္ခုလံုး ၾသဘာသံ ညံခဲ့သလို ကမၻာ့အႏုပညာေလာကသည္လည္း လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ေလလံပြဲ အဆံုးသတ္ခ်ိန္တြင္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ၏ “ေလာကကို ကယ္တင္သူ” ပန္းခ်ီကားအားမည္သူ၀ယ္ယူ ခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ အဆံုးသတ္ တြင္မူ ေလာကကို ကယ္တင္သူ ပန္းခ်ီကားအား ၀ယ္ယူခဲ့သူမွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွ မထင္မရွား သူၾကြယ္ မင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚထြက္လာပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္သည္ ကမၻာ့အႏုပညာေလာကအတြက္ အံ့ဘနန္း အျဖစ္ရဆံုး ေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။