ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကင္းေခ်ာင္းတံတား က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေန

စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီ-၂၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ ဇင္ေခ်ာင္း-ကင္းေျမာက္ေလးေထာင့္လမ္းေပၚမွ တံတားျဖစ္သည့္ ကင္းေခ်ာင္းတံတားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၈) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

တံတားအမ်ိဳးအစားမွာ သံမဏိသံေပါင္ (Europe) သံကူကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္း၊ ေအာက္ထည္မွာ သံကူကြန္ကရစ္ျဖစ္ၿပီး တံတားအရွည္ ၁၂၅၆ ေပ ခုနစ္လက္မ၊ တံတားအက်ယ္ ၃၄ ေပ ေျခာက္လက္မ၊ ယာဥ္သြားလမ္းအက်ယ္ ၂၄ ေပ ေျခာက္လက္မ၊ လူသြားလမ္းအက်ယ္တစ္ဖက္လၽွင္ ငါးေပ၊ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ ၁၉ ေပ ေျခာက္လက္မ၊ ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္ ေပ ၃၆၀ ျဖစ္သည္။

ယင္း တံတားစီမံကိန္းအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအပါအဝင္ က်ပ္သန္း ၆၇၃၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ကင္းေခ်ာင္းတံတားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါတံတားႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။