ပလိပ္အင္းတြင္က်က္စားေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား ငွက္သုေတသနပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားျပား

စဥ့္ကိုင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပလိတ္အင္းေရတိမ္ေဒသႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သမန္အင္းတြင္က်က္စားေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားငွက္သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းငွက္သုေတသနျပဳသူမ်ား၊ ငွက္ခ်စ္သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာငွက္ႏွင့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးငွက္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္႐ုံး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဇုန္(ပလိပ္အင္း) ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဧည့္ႀကိဳဌာနမွ ဦးေအာင္သြင္ႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ဦးဉာဏ္မ်ိဳးထက္တို႔ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ အဦးဆုံးေရာက္ရွိလာေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားမွာ ေတာငန္း႐ိုင္း၊ ခ႐ုတုပ္၊ ဟသၤာ၊ ဥပန္းငွက္၊ တစ္တီတူး၊ ၿမီးေၫွာင့္ငွက္ႏွင့္အတူ အျခားရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ လိပ္အင္းအတြင္း ေရငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၃၇ မ်ိဳး၊ အျခားငွက္မ်ိဳးစိတ္ ခုနစ္မ်ိဳး၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ရွစ္မ်ိဳးက်က္စားၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၃၀၊ ရာသီအလိုက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕က်က္စားသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္ ၁၁ မ်ိဳး၊ ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁၉ မ်ိဳးႏွင့္ အျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ား က်က္စားေၾကာင္း သိရသည္။

ပလိပ္အင္းမွာ လူသြားလာမႈနည္းၿပီး ငွက္မ်ားက်က္စား၍ေကာင္းသည္။ ယင္းအင္းမွာ ဧရာ၀တီျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ငယ္ျမစ္မွအင္းအတြင္း ေရဝင္ေရာက္ကာ ေရအရည္အေသြးမွာေကာင္းမြန္ၿပီး အင္းအတြင္း ၾကာလင္ပန္း၊ ေရေမွာ္၊ ကနေဖာ့၊ ဟင္းခ်န္၊ ေရကန္စြန္းစသည့္အပင္မ်ားမွာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားႏွစ္သက္ေသာ အပင္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ပလိပ္အင္းႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း က်က္စားေသာေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားငွက္သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းငွက္သုေတသနျပဳသူမ်ား၊ ငွက္ခ်စ္သူမ်ားလာေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။