ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ရန္ကုန္ရဲ႕ပံုရိပ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ဧမာေႏြလ

စံေတာ္ခ်ိန္-ရန္ကုန္အတိတ္ရန္ကုန္ပံုရိပ္