ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားေျခာက္မ်ိဳး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ စက္႐ုပ္

စံေတာ္ခ်ိန္-နည္းပညာရပ္၀န္း