၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ လမ္းၫႊန္

ဦးသိန္းေဇာ္(ျမန္မာစာ) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္ေတြကေတာ့ ျမန္မာကဗ်ာလက္ေ႐ြးစင္၊ ျမန္မာစကားေျပလက္ေ႐ြးစင္၊ ေရသည္ျပဇာတ္၊ ျမန္မာသဒၵါအတြဲ (၂)အခန္း(၆)တို႔ျဖစ္ၾကတယ္။ ေမးခြန္းပုံစံအရ ၁။ (က) မွာ ျမန္မာသဒၵါမွတ္စု ငါးခုေမးမွာျဖစ္တယ္။ (၁)စာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ (၂)သဏၭာန္ေျပာင္းအကၡရာ၊ (၃)ဝါစဂၤ၊ (၄)႒ာန္၊ က႐ိုဏ္း၊ ပယတ္၊ (၅)ပါ႒္ဆင့္ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္းတို႔ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲက ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ကို အပိုင္က်က္မွတ္ေလ့လာထားရင္ (၅)မွတ္အပိုင္ရၿပီေပါ့။

ဥပမာ။ ။ ေပစာပုရပိုက္စာ၊ အုတ္ခြက္စာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ ေက်ာက္စာ၊ ႒ာန္၊ က႐ိုဏ္း၊ ပယတ္၊ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ စကားသံျဖစ္ အဂၤါစကားသံျဖစ္အဂၤါ သရ႐ြတ္ဆိုမႈ။

ဝါစဂၤအပိုင္းမွာဆိုရင္ နာမ္၊ နာမ္စား၊ နာမဝိေသသန၊ ႀကိယာ၊ ႀကိယာဝိေသသန၊ ဝိဘတ္၊ သမၺႏၶ၊ ပစၥည္း၊ ဝါက်အထိၾကည့္ထားမွ စိတ္ခ်ရမယ္။

-Ads-
-Ads-

၁။(ခ) ဝါစဂၤဆိုင္ရာမွ သဒၵါနားလည္မႈဆိုင္ရာေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ (၄)မွတ္အပိုင္ရဖို႔ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားဖို႔လိုမယ္။ နာမ္အနက္အဓိပၸာယ္ေလးမ်ိဳး၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအရ ေလးမ်ိဳးစသျဖင့္ ခြဲျခားနားလည္ဖို႔လိုမယ္။

ဥပမာ။ ။ ေအာက္ပါတို႔မွ ေလးခုကို ေ႐ြးခ်ယ္၍အနက္အဓိပၸာယ္အရ မည္သည့္ႀကိရိယာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

(၁၀)ႏွစ္ေျမာက္၊ အားလုံး၊ မည္မၽွ၊ သုံးခု၊ ယင္း။

ေအာက္ပါတို႔မွ ေလးခုကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ အနက္အဓိပၸာယ္အရ မည္သည့္ႀကိယာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

စား၊ ႏွိမ္နင္း၊ တိုက္ခတ္၊ ေပ်ာ္၊ တည္ရွိ။

ေျဖနည္းပုံစံ

၁။(ခ) (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္-အစဥ္ျပသခ်ၤာနာမဝိေသသနအားလုံး- ပမာဏျပသခ်ၤာနာမဝိေသသနမည္မၽွ-အေမးနာမဝိေသသနသုံးခု-အေရအတြက္ျပသခ်ၤာနာမဝိေသသန

၁။(ဂ) သဒၵါကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ (၆)မွတ္အပိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ငါးခုေမးၿပီး သုံးခုေျဖရမွာျဖစ္တယ္။ နာမ္ကေန ပစၥည္းအထိ ဝါစဂၤစကားလုံးေတြေပးထားၿပီး ဝါက်ဖြဲ႕ေပးရမွာျဖစ္တယ္။

ဥပမာ။ ။ ေအာက္ပါတို႔မွ သုံးခု ကိုႀကိယာေထာက္ပစၥည္းအျဖစ္ ၀ါက်တြင္ သုံးျပပါ။

ၾကည့္၊ ေပး၊ ႏိုင္၊ ထား၊ မိ

အေျဖပုံစံ ၁။ (ဂ) ၾကည့္။ ။ ေမေမေပးလိုက္ေသာ မုန္႔ကိုစားၾကည့္ပါ။

ႏိုင္ ။ ။ ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ဆန္အိတ္ကို မ ႏိုင္သည္။

ထား။ ။ဆရာေပးလိုက္ေသာ သခ်ၤာပုစၧာမ်ားကို တြက္ထားပါ။

၁။ (ဂ) ေအာက္ပါသမၺႏၶတို႔မွ သုံးခုကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ဝါက်တြင္ သုံးျပပါ။ မည္သည့္သမၺႏၶျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

သျဖင့္၊ ထက္၊ လ်က္၊ သကဲ့သို႔၊ ၍

အေျဖပုံစံ ၁။ (ဂ) ေမာင္ေမာင္သည္အလြန္အေျပးျမန္သျဖင့္ ပထမဆုကိုရရွိခဲ့တယ္။(အေၾကာင္းျပသမၺႏၶ)

ေအာင္ေအာင္စာႀကိဳးစားသည္ထက္ ကၽြန္ေတာ္ကပိုႀကိဳးစားပါသည္။(ႏႈိင္းယွဥ္ျပသမၺႏၶ)

ေၾကာင္တစ္ေကာင္သည္ေရအိုးစင္အနီး၌ ဝပ္လ်က္ ၾကြက္ကိုေခ်ာင္းေနသည္။(တစ္ၿပိဳင္နက္ျပသမႏၶ)

(မွတ္ခ်က္။      ။ သုံးခုသာေျဖဆိုရမွာျဖစ္တယ္။)

၂။ (က) ကေတာ့ ခက္ဆစ္(ေဝါဟာရ)အနက္ဖြင့္ျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာ၊ စကားေျပ၊ ေရသည္ျပဇာတ္ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲက ရွစ္ခုေမးမယ္။ ငါးခုေျဖရမယ္။ စာအုပ္သုံးအုပ္ထဲက ႏွစ္အုပ္ကိုအပိုင္က်က္ရင္ရတယ္။ တိတိက်က်ေျဖဖို႔လိုပါမယ္။ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခုပါရင္ ႏွစ္ခုစလုံးေရးရမယ္။ သုံးခုပါရင္လည္း သုံးခုစလုံးေရးရပါမယ္။

ဥပမာ။ ။ စေတး = (ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္)အဆုံး႐ႈံးခံ၍ ေဆာင္႐ြက္သည္။ အသက္စြန္႔သည္။

မုခ် = မလြဲ၊ ဧကန္။

ေညာင္ေစာင္း = ေျခေလးေခ်ာင္းတပ္ေသာ အိပ္စင္။ ခုတင္။

ခ်က္ေကာင္း = အခြင့္ေကာင္း။ အခါေကာင္း။ အလုပ္အႀကံေအာင္ႏိုင္ဖြယ္အေၾကာင္းထိ ေရာက္သည့္အခ်က္။

စစ္ေပါက္ေပါက္ = ေခၽြေခၽြတာတာ။ စစ္စစ္စီစီေစ့စပ္စြာ။

ေနာ္ဇာကုံး = (ေနာ္ဇာပန္းပြင့္ပုံမ်ားျဖင့္ အသြယ္အကုံးျပဳလုပ္ထားသည့္)လည္ဆြဲတစ္မ်ိဳး။

အထက္ပါအတိုင္း တိတိက်က်ေျဖဆိုမွသာလၽွင္အမွတ္ျပည့္ရပါမည္။

မွတ္ခ်က္ ။      ။ ငါးခုသာေျဖရန္။ (ညီမၽွျခင္း =)ထိုးေျဖရန္။

၂။ (ခ) မွာေတာ့ ဒီေခတ္မွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ေဝါဟာရ(ခက္ဆစ္)
ေတြကို ဝါက်ဖြဲ႕ခိုင္းတာ။ ရွစ္ခုေပးၿပီး (ငါးခု)ဝါက်ဖြဲ႕ရမယ္။

ဥပမာ ။ ။ ဂါရ၀ ။ ။ ဆရာမ်ားကို တပည့္မ်ားက ဂါရ၀တရားျဖင့္ ႐ိုေသေလးစားၾကသည္။

ဥပုသ္ ။ ။ ဘြားဘြားသည္ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း ဥပုသ္ ေစာင့္ေလ့ရွိသည္။

ဥပါယ္။ ။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္ဥပါယ္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။

ဖ်င္ ။ ။ ေရွးေခတ္လူငယ္တို႔သည္ ဖ်င္ပင္နီကို အျမတ္တႏိုးဝတ္ဆင္ၾကသည္။

ေလာကဓံ။ ။ လူသားတို႔သည္ ေလာကဓံတရား ႀကဳံလွ်င္ ႀက့ံႀက့ံခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

၂။(ဂ) ကေတာ့ အလကၤာေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ (၁၀)မွတ္

အပိုင္ရမယ့္ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ “ဥပမာ”ဆိုရင္ ခိုင္းႏႈိင္း၊ “႐ူပက”ဆိုရင္ ထပ္တူျပဳ၊ “၀ကၤ၀ုတၱိ”ဆိုရင္ တိုက္႐ိုက္မေရး သြယ္၀ုိက္ေရး၊ အလြန္အၾကဴးေရးဖြဲ႕လွ်င္ “အတိသယ”၊ အသံေတြပါလာရင္ “ျမည္သံစြဲ”အဲဒီလိုတိတိက်က်က်က္မွတ္ၿပီးေရးသားဖို႔လိုမယ္။

ဥပမာ။ ။

က်ဴေငြတုံးအလား(ဥပမာအလကၤာ)

ဤအလကၤာကို “ေသာႏုတၱရမုဆိုးႏွင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း” စကားေျပတြင္ ဆဒၵန္ဆင္မင္းက မိမိ၏ႏွာေမာင္းကိုပင့္ေပးရန္ မုဆိုးအားေျပာဆိုပုံႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ ႏွာေမာင္းျဖဴေဖြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းပုံ (အႏႈိင္းခံ)ကို က်ဴေငြတုံး၏ ျဖဴေဖြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းပုံ(အႏႈိင္း)ႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ ဥပမာအလကၤာေျမာက္ပါသည္။

ဗုန္းဗုန္းေျမသို႔က် (ျမည္သံစြဲအလကၤာ)

ဤအလကၤာကို “ေသာႏုတၱရမုဆိုးႏွင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း”စကားေျပတြင္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစုံေျမသို႔က်သံႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစုံေျမသို႔က်သံ “ဗုန္းဗုန္း” ဟူေသာ ျမည္သံကို ထည့္သြင္းေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ ျမည္သံစြဲအလကၤာေျမာက္ပါသည္။

ေဆြေကာင္းလုံ႔လ(႐ူပကအလကၤာ)

ဤအလကၤာကို “သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ႏွင့္ ခရီးသည္”ကဗ်ာတြင္ ခရီးသည္ေယာကၤ်ားက လုံ႔လသည္ လူတို႔၏မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပုံႏွင့္ဆက္စပ္၍ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း(အႏႈိင္းခံ)ႏွင့္ လုံ႔လ(အႏႈိင္း)တို႔ကို ဂုဏ္ရည္တူခ်င္းထပ္တူျပဳေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ ႐ူပကအလကၤာေျမာက္ပါသည္။

ခ်စ္အေမြ(ဝကၤဝုတၱိအလကၤာ)

ဤအလကၤာကို “ႏွင္းကိုျမင္ခိုက္”ကဗ်ာတြင္ သာယာလွပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဘိုးအဘြားတို႔အသက္ေသြးေပးဆပ္ကာ ကာကြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ရပံုႏွင့္ဆက္စပ္၍ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။

“တရားမၽွတလြတ္လပ္ျခင္း”ဟု တိုက္႐ိုက္မေရးဘဲ “ခ်စ္အေမြ”ဟု သြယ္၀ိုက္ေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ ၀ကၤ၀ုတၱိအလကၤာေျမာက္ပါသည္။

ျမဴဆံေလာက္ေသး(အတိသယဝုတၱိအလကၤာ) ဤအလကၤာကို “ေရသည္ျပဇာတ္”တြင္ ဥဒယမင္းႀကီးက ေရသည္ေယာကၤ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏေသးငယ္ပုံကိုေဖာ္ျပရာ၌ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

“ေငြေလးေ႐ြးပမာဏေသးငယ္ပုံ”ကို သာမန္မၽွမေရးဘဲ “ျမဴဆံေလာက္ေသး”ဟု အလြန္အၾကဴးေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ အတိသယဝုတၱိအလကၤာေျမာက္ပါသည္။

၃။ (က) ကေတာ့ကဗ်ာေမးခြန္းတို႔ျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာလက္ေ႐ြးစင္စာအုပ္ထဲက ရွစ္ခုေမးတယ္။ ငါးခုေျဖရမယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေမးခြန္းပုံစံႏွင့္ ေလ့လာရမယ္။

ဥပမာ ။ ။ (၁)အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖသည္ ရွမ္းျပည္မွ မည္သူ႕ထံတြင္ ခိုလႈံခဲ့သနည္း။

အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖသည္ ရွမ္းျပည္မွ ေညာင္ရမ္းမင္းသားထံတြင္ ခိုလႈံခဲ့ပါတယ္။

(၂) ေတာင္သူႀကီးသည္ မည္မၽွခြန္အားႀကီးမားသနည္း။ ေတာင္သူႀကီးသည္ ဆင္ေျပာင္ငါးစီးတမၽွ ခြန္အားႀကီးမားပါသည္။

(၃) ေလးေမာင့္စံေက်ာင္းကို မည္သည့္ပန္းမ်ားျဖင့္ တံတိုင္းအျဖစ္ကာရံထားသနည္း။ ေလေမာင့္စံေက်ာင္းကို ေသာ္ကပန္းမ်ားျဖင့္ တံတိုင္းအျဖစ္ ကာရံထားပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေမးခြန္းပုံစံမ်ားမွာေခတ္၊ စာဆို၊ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္၊ ဇာတိ၊ ထင္ရွားေသာစာအုပ္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားပင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကဗ်ာထဲက အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေလ့လာထားရန္လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ၃။(က) အတြက္ ငါးမွတ္အျပည့္ရရွိမယ္။

၃။ (ခ) ကေတာ့ ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ပုဒ္ေမးတစ္ပုဒ္ေျဖရမယ္။ ေရွ႕ပိုင္းကဗ်ာ ရွစ္ပုဒ္ထဲကငါးပုဒ္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာက်က္မွတ္ထားရင္ တစ္ပုဒ္ေျဖဆိုႏိုင္မယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမးခြန္းတုန္းကေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ရွစ္ပုဒ္ထဲကပဲ ႏွစ္ပုဒ္ေမးသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပုံေသသတ္မွတ္ၿပီး က်က္လို႔မျဖစ္ဘူး။ အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကဗ်ာပုဒ္ရွည္ေျဖရင္ ကဗ်ာစာသားေတြကို မွန္ကန္စြာေရးၿပီး စကားေျပက်နစြာ ေျဖဆိုရင္ငါးမွတ္၊ ေျခာက္မွတ္အထိရႏိုင္တယ္။ နိဒါန္းနဲ႔ နိဂုံးမ်ားမွာ ေမးခြန္းရဲ႕ဆိုလိုခ်က္အရ ေခတ္၊ စာဆိုအမည္၊ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ကို ထည့္ေရးဖို႔လိုမယ္။

ဥပမာ။ ။ “ဘုန္းႏွင့္ကံႏွင့္ေ႐ႊသဇင္”ကဗ်ာတြင္ သဇင္ပန္းသည္ ျမတ္ပန္းေတာ္ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာဆိုက မည္သို႔ခ်ီးက်ဴးဖြဲ႕ဆိုထားသနည္း။

“ေ႐ႊႏွင့္ယိုးမွားပန္းစံကား”ကဗ်ာတြင္ စာဆိုသည္ ေရွးျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ေမတၱာတရားကို မည္သို႔ေရးဖြဲ႕ထားသနည္း။

“ျမင္စိုင္းေ႐ႊျပည္”ကဗ်ာမွ ျမင္စိုင္းသားတို႔၏ ဇာတိမာန္စိတ္ဓာတ္သည္ ဂုဏ္ယူအားက်ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာတင္ျပပါ။ “ေႏြဦးကာလျမဴထေသာအခါ”ကဗ်ာတြင္ ထန္းတက္သမားတို႔၏ဘ၀ကို မည္သို႔သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသနည္း။

ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ ေတာင္သူႀကီး၊ အကၽြန္တို႔လယ္၊ သင္ေသသြားေသာ္၊ သူရဲေကာင္း၊ ႏွင္းကိုျမင္ခိုက္တို႔ၾကည့္ပါ။

၄။(က) ကေတာ့စကားေျပေမးခြန္းတို႔ျဖစ္တယ္။ စကားေျပလက္ေ႐ြးစင္ထဲက မိတ္ဆက္အပိုင္း(က)တင္မဟုတ္ဘဲ စကားေျပထဲက အေၾကာင္းအရာေတြပါ ေမးလာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္စကားေျပပုဒ္ရင္းေတြလည္း ေစ့ေစ့စပ္စပ္ဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရွစ္ခုေမး ငါးခုေျဖရမယ္။ ငါးမွတ္အျပည့္ရမယ့္ ေမးခြန္းပါ။ အပိုင္ရေအာင္ယူပါ။

ဥပမာ။ ။
(၁) အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မည္သည့္ မင္းက မင္းေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သတိုးမင္းဖ်ားက မင္းေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

(၂) ပညာ၏ ရန္သူႀကီးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ပညာ၏ ရန္သူႀကီးဆိုသည္မွာ မာန္မာနျဖစ္ပါသည္။

(၃) အာရွလူငယ္တို႔ ေဗဒါဆည္ေသာကန္ကိုေဖာ္ျပပါ။

အာရွလူငယ္တို႔ ေဗဒါဆည္ေသာကန္မွာ ဝက္သည္းကန္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) သူႀကီးဦးေအာင္ဒြန္း၏ ေက်ာျပင္ရွိအ႐ုပ္ကို မည္သို႔ေခၚနည္း။

သူႀကီးဦးေအာင္ဒြန္း၏ ေက်ာျပင္ရွိအ႐ုပ္ကို အ႐ုပ္ကားဟုေခၚသည္။

(၅) ေမာင္လူေအးအလုပ္လုပ္သည့္အ႐ြယ္တြင္ မည္သည္ကိုေၾကာက္ရသနည္း။

ေမာင္လူေအး အလုပ္လုပ္သည့္အ႐ြယ္တြင္ တာဝန္ဝါးျခမ္းကို ေၾကာက္ရပါသည္။

ဤသို႔ေမးခြန္းတို႔ေျဖလၽွင္ေမးခြန္းကိုျပန္ေကာက္၍ ေျဖဆိုရမည္။

၄။ (ခ) ကေတာ့ စကားေျပေမးခြန္းရွည္ျဖစ္တယ္။ ရသပိုင္း၊ သုတပိုင္းဆိုၿပီးခြဲေမးေလ့ရွိတယ္။ အေၾကာင္းအရာပိုင္း၊ အေရးအသားပိုင္းဆိုၿပီးလည္း ခြဲေမးေလ့ရွိတယ္။ ႏွစ္ပုဒ္ေမးမယ္။ တစ္ပုဒ္ေျဖရမယ္။

ဥပမာ။ ။
(၁) “မိဖုရားဖြားေစာ”၏ အလႉမွတ္တမ္းတင္ပုံႏွင့္ စိတ္ထားကိုေပၚလြင္ေအာင္ေျဖဆိုပါ။

(၂) “မိခင္ေသာက”မွ မဒၵီေဒဝီ၏ ေသာကခံစားမႈကို ေပၚလြင္ေအာင္ေရးဖြဲ႕ပါ။

(၃) “ေသာႏုတၱရမုဆိုးႏွင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း”စကားေျပတြင္ သူေတာ္ေကာင္းစ႐ိုက္ကိုေပၚေအာင္မည္သို႔ ေရးသားထားသနည္း။

(၄) “ပညာသင္ခါမရွက္ရာ”စကားေျပမွ လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ားကို တင္ျပပါ။

(၅) မိတဆိုးရွင္ျပဳစကားေျပမွ ခံစားရေသာရသမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေရးသားတင္ျပပါ။

ဒုတိယပိုင္းစကားေျပပုဒ္ရွည္ေတြကေတာ့ နိဗၺာန္ေဆာ္၊ အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ႀကီး မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္း၊ ေန၀င္ျမင္သည္၀ေ႐ႊျပည္တို႔ကို အဓိကထားက်က္မွတ္ထားၾကပါ။

၅။ (က) ကေတာ့ ေရသည္ျပဇာတ္စကားစပ္။ အေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ရမွတ္အျပည့္ရမယ့္ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ေျဖနည္းပုံစံကို တိက်စြာေျဖဖို႔လိုမယ္။ တစ္ပုဒ္တည္းေမး၊ တစ္ပုဒ္တည္းေျဖရမယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူး။

ဥပမာ။ ။
၅။ (က) စကားစပ္ႏွင့္တကြေျဖပါ။

“ဘိန္းစားေဆးငတ္၊ ေဆးမျပတ္သည့္ႏွယ္၊ တပ္မက္ျခင္းတဏွာ၊ အားႀကီးပါဘိ၊ မဟာကုသိုလ္၊ ငါေ႐ႊကိုယ္မွာ၊ အလိုေတာ္အား၊ ပါရမီပြားေစေတာ့၊ ဆင္းရဲသားဆို၊ သည္ပုဂၢိဳလ္လည္း၊ အလိုျပည့္စုံ၊ မင္းတို႔မွာသာ၊ လူ႕ျပည္႐ြာမွာ၊ ခ်မ္းသာမႈကုံေတာ့မည္”

၅။ (က)အေျဖပုံစံ “ဘိန္းစားေဆးငတ္….ခ်မ္းသာမႈ ကုံေတာ့မည္”

ေပးထားေသာစာပိုဒ္သည္ စာဆိုေက်ာ္စေလဦးပုည၏ “ေရသည္ျပဇာတ္”တြင္ အခန္း(၅)၊ “ေရသည္ေယာကၤ်ားႏွင့္ ဥဒယမင္းႀကီးတို႔ေတြ႕ဆုံခန္း”မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစကားစုသည္
ဥဒယမင္းႀကီးက
ေရသည္ေယာက်္ားကို မိန္႔ဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္။
ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ထဲတြင္
ေရသည္ေယာက္်ားႏွင့္ ဥဒယမင္းႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္၌
ဥဒယမင္းႀကီးက ေငြတစ္ကုေဋေပးကာ တားျမစ္ေသာ္လည္း ေရသည္
ေယာက္်ားက
သူ႕ေငြေလးေ႐ြးကို တပ္မက္ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ေရွ႕အရာေပးကာ
ေငြေလးေ႐ြးကို
သြားမယူရန္ မိန္႔ဆိုေသာစကားျဖစ္သည္။

ဥဒယမင္းႀကီးမိန္႔ဆိုပုံမွာ “ေဆးငတ္ေသာဘိန္းစားသည္ ေဆးမျပတ္သကဲ့သို႔ သင္သည္လည္း ပဲဝက္ေငြအသျပာကို စြဲလမ္းတပ္မက္မႈအားႀကီးလြန္းလွပါသည္။ ငါကိုယ္ေတာ္တြင္လည္း မဟာကုသိုလ္ေတာ္ရေစ။ ငါကိုယ္ေတာ္၏အလိုဆႏၵေတာ္အတိုင္း ဒါနပါရမီျဖည့္ဆည္းၿပီးသားလည္းျဖစ္ေစ။ အသင္ဆင္းရဲသားတြင္ လည္း အလိုဆႏၵျပည့္စုံေစ။ သို႔ေသာ္ ဤလူ႕ျပည္တြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔သာလၽွင္ ခ်မ္းသာမႈ ျပည့္၀ေပေတာ့မည္”ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အဲဒီလို စကားစပ္ငါးခ်က္ႏွင့္တကြ တိတိက်က်ေျဖဖို႔လိုပါမယ္။ အေရးႀကီးတဲ့စာပိုဒ္ေတြကေတာ့ အပိုဒ္ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၃၃၊ ၃၄။ ဒါေတြကို အပိုင္ထားက်က္မွတ္ေလ့က်င့္ထားၾကေပေတာ့။

၅။ (ခ) ကေတာ့ ေရသည္ျပဇာတ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ စ႐ိုက္ကိုေမးမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ပုဒ္ေမးမယ္။ တစ္ပုဒ္ေျဖရမယ္။ ရွစ္မွတ္ပါ။
ဥပမာ-

(၁) ေရသည္မိန္းမဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ပံု (ေရသည္မိန္းမ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုႏွင့္ပုံပန္းသြင္ျပင္)

(၂) ေရသည္ေယာက္်ားႏွင့္ ေရသည္မိန္းမေတြ႕ဆုံၾကပုံ (လက္ထပ္ေရးတိုင္ပင္ၾကပုံ)

(၃) ေရသည္ေယာက္်ား ေငြေလးေ႐ြးကို တပ္မက္တြယ္တာပုံ

(၄) အိမ္ေရွ႕မင္းက ဥဒယမင္းႀကီးအား လုပ္ႀကံရန္ႀကံစည္ပံု (စိတ္ေကာင္းႏွင့္ စိတ္ယုတ္အားၿပိဳင္ပုံ)

(၅) အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ အိမ္ေရွ႕မိဖုရားတို႔ ေတာထြက္ရန္ ေျပာဆိုၾကပုံ အဲဒီအပုဒ္ေတြကို အဓိကထားၿပီး က်က္မွတ္ေလ့လာထားရင္

၅။(ခ)အတြက္ ရွစ္မွတ္ဖိုး ကြက္တိ ေျဖဆိုႏိုင္မွာပါ။

၆။ စာစီစာကံုးေမးခြန္းမွာ ပံုၾကမ္းႏွင့္အတူ ေရးသားတတ္ဖို႔လိုတယ္။ မိမိက်က္မွတ္ထားတဲ့ စာစီစာကုံးကို ခ်ေရးတဲ့ပုံစံမျဖစ္ေစဘဲ ေမးခြန္းကပုံၾကမ္းအခ်က္အလက္နဲ႔အညီ နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂုံးဆိုတဲ့ အဂၤါႀကီး သုံးရပ္နဲ႔ျပည့္စုံေအာင္ေရးရမယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ စာစီစာကုံးေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ ၁။ သႀကၤန္တြင္း ကုသိုလ္ပြဲ ၂။ သည္းခံစိတ္ျမတ္ ၊၃။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၄။ ႐ိုင္းပင္းကူညီလိုစိတ္၊ ၅။ ညီၫြတ္ျခင္းသည္အင္အား၊ ၆။ အ႐ုဏ္ဦး၊ ၇။ တေပါင္းသာေခါင္လမ်ားေနာင္၊ ၈။ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ ၉။ ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္စတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရင္ ေအာင္ပြဲဝင္ၿပီး ဂုဏ္ထူးပန္းကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ၿပီေပါ့။

 

-Ads-
-Ads-