မ်ိဳးသုဥ္းမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာေနရတဲ့ ဆင္ရတနာ

(စံေတာ္ခ်ိန္ – ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္း)