ၿမိဳ႕ျပကို အေရာင္တင္သူ

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)