၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း Chemistry ဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ထူးခၽြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းပုံစံကို ဦးစြာေလ့လာပါ။

ဓာတုေဗဒ ေမးခြန္းပုံစံ

Question 1 – TRUE (OR) FALSE (၁)မွတ္တန္ ၇ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၇ မွတ္)
Question 2 – Fill in the blanks (၁)မွတ္တန္ ၇ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၇ မွတ္)
Question 3 – Multiple Choice (၁)မွတ္တန္ ၇ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၇ မွတ္)
Question 4 – List A List B (၁)မွတ္တန္ ၇ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၇ မွတ္)
Question 5 – Definitions (၁)မွတ္တန္ ၈ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၈ မွတ္)
Question 6 – Short Questions (၂)မွတ္တန္ ၆ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၁၂ မွတ္)
Question 7 – (၄)မွတ္တန္ ၈ ပုဒ္ေပးထားၿပီး ၅ ပုဒ္ေျဖရမည္။ (၂၀ မွတ္)
Question 8 – (၈)မွတ္တန္ ၈ ပုဒ္ေပးထားၿပီး ၄ ပုဒ္ေျဖရမည္။ (၃၂ မွတ္)

စုစုေပါင္းအမွတ္ ၁၀၀ ဖိုး ေျဖဆိုရပါမည္။

Question (1) TRUE (OR) FALSE (၇)မွတ္အတြက္ Chapter (1 to 7)ထိ ေလ့က်င့္ပါ။
Question (2) Fill in the blanks (၇)မွတ္အတြက္ Chapter(8 to 15)ထိ ေလ့က်င့္ပါ။
Question (3) Multiple Choice (၇)မွတ္အတြက္ Chapter (1 to 15)ထိ ေလ့က်င့္ပါ။
Question (4) List A List B (၇)မွတ္အတြက္ Chapter (1 to 14)ထိ ေလ့က်င့္ပါ။

ေမးခြန္းပုံစံက ေျပာင္းလဲျခင္းသိပ္မရွိပါဘူး။
ေမးကြက္ကဓာတ္ခြဲခန္းမွာ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ သတိျပဳပါ။
List A List B ေျဖဆိုရာတြင္ List A တြင္ရွိေသာ စာသား(သို႔) သေကၤတႏွင့္ List B တြင္ရွိေသာ စာသား(သို႔) သေကၤတတို႔ကို မွန္ကန္စြာတြဲ၍ေျဖဆိုရမည္။

Question 5 အတြက္ မျဖစ္မေနက်က္ရမည့္အေရးႀကီး Definitions မ်ား
(1) Atomic number, (2) Mass number,
(3) Electropositive element (4) Electronegative element
(5) Ionization energy (6) Electron affinitity
(7) Boyle’s Law (8) Charles’s Law
(9) Graham’s Law of (10) Molarity gaseous diffusion
(11) Molar solution (12) Standard solution
(13) Conductor (14) Electrolyte
(15) Electrolysis (16) Faraday’s First Law of electrolysis.
(17) Faraday’s Second Law (18) Ionic theory of electrolysis.
(19) Oxidation (20) Reduction
(21) Oxidizing agent (22) Reducing agent
(23) Catalyst (24) Rate of reaction.
(25) LeChatelier’s principle (26) Heat of formation
(27) Heat of combustion (28) Heat of neutralization
(29) Hess’ Law of constant heat summization
(30) Exothermic reaction (31) Endothermic reaction
(32) Enthalpy change (33) Kinetic energy
(34) Potential energy (35) Chemical
(36) Activition energy (37) pH
(38) pOH (39) Buffer solution
(40) Strong acid (41) Weak acid
(42) Dilute acid (43) Lewis acid.

Question 6 — (၁၂ မွတ္)အတြက္ Chapter (1 to 15) ပုစၧာေလးမ်ားႏွင့္ Definition ေတြကို ရေအာင္လုပ္ပါ။ Laboratory Equation မ်ားပါရေအာင္က်က္ထားပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ Question No (1 to 6) က ေမးခြန္းအားလုံးေျဖဆိုရပါမည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးမထားပါ။

Question 7 – (20 မွတ္)ဖိုးကေတာ့ (၄ မွတ္)တန္ ၈ ပုဒ္ေပးထားၿပီး ႀကိဳက္ရာ ၅ပုဒ္သာ ေျဖဆိုရပါမည္။
Chapter(1) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္၊
Chapter(2) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္
Chapter(3) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္ (တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ေမးတတ္ပါသည္။)
Chapter(4) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္
Chapter(5) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္
Chapter(6) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္
Chapter(15) မွ (၄ မွတ္)တန္ ၁ ပုဒ္တို႔ကိုေမးတတ္ၿပီး အပိုင္ေျဖဆိုသင့္ပါသည္။

Questions 8 – (၃၂ မွတ္) ဖိုးအတြက္ (၈ မွတ္) တန္ ၈ ပုဒ္ေပးထားၿပီး ၄ ပုဒ္သာေျဖဆိုရပါမည္။

Chapter(3) Titration မွ (၈ မွတ္) တန္ ၁ ပုဒ္၊

ေအာက္ပါ Equation မ်ားကို စာေမးပြဲတြင္ ေမးတတ္သျဖင့္ မရရေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

14. Bebore diluation = After diluation
M1 V1 = M2 V2
15. mmol = M x cm3
16. g-dm-3 = Molarity x Molar mass
17. volume of water added = V2 – V1
Chapter (7) Heat of formation/ combustion မွ ၈ မွတ္တန္ ၁ ပုဒ္။

Chapter(13) pH အခန္းမွ ၈ မွတ္တန္ ၁ ပုဒ္။
Buffer solution ၏ pH ကိုရွာေသာပုဒ္စာ၊ pH သို႔မဟုတ္ pOH ကိုေပးထားၿပီး [H+} ရွာခိုင္းေသာ ပုစၧာတို႔ကိုေသခ်ာစြာေလ့က်င္Chapter(13)အတြက္ အေရးႀကီးေသာ formula မ်ား

In pure water at 25º C
[ H+ ] = [OH-] = 1 × 10-7 M
Kw = [ H+ ] [ OH ] = 1 ×10-14 M2 = ionic product of water.

Laboratory မွ ၈ မွတ္တန္ ၁ ပုဒ္အတြက္

(1) Cl2 (2) Br2 (3) I2 (4) NO2 (5) NO, (6) NH3, (7) SO2 (8) H2S တို႔ကိုပိုမိုအေလးထားၾကည့္ပါ) Laboratory က equation ႏွင့္ properties တြဲေမးေနတာ ေတြ႕ရသည္။

Manufacture မွ (၈)မွတ္တန္ ၁ ပုဒ္အတြက္

(1) NH3 (Haber process) (2) H2SO4 (contact process),
(3) HNO3 (ammonia – oxidation (4) Sodium (or) process) potassium (Downs process)
(5) Sodium carbonate (6) Silver(Cyanide (Solvay process) process)

Organic Chemistry မွ ၈ မွတ္တန္ ၂ ပုဒ္ထဲမွ အနည္းဆုံး ၁ ပုဒ္ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖသင့္ပါသည္။ Organic Chemistry ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းၿပီးစီး၍ အမွတ္ျပည့္လည္းရႏိုင္ပါသည္။ Organic Chemistry သည္ လူသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအသုံးဝင္ပါသည္။ ေမးထားေသာ Organic Chemistry (2) ပုဒ္အနက္ အနည္းဆုံး တစ္ပုဒ္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Organic Chemistry မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္၍ေလ့က်င့္ပါ။

Chemistry ဘာသာရပ္ကို အမွတ္ျပည့္ရရွိရန္အတြက္ Text, Old Questions မ်ားကို ေက်ညက္ေအာင္ေလ့က်င့္ရပါမည္။

တပည့္မ်ားအားလုံး ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

ဒါေလးေတြေတာ့ သတိျပဳပါ။
1. Definition မ်ားကို ေသခ်ာစြာက်က္မွတ္ပါ။ ခ်ေရးၿပီးေလ့က်င့္ပါ။ Concept မ်ားကို ဆက္စပ္ေတြးေခၚပါ။
2. ပုစၧာမ်ားမတြက္မီ Theory မ်ား၊ Formula မ်ား၊ Unit မ်ားကို ေသခ်ာစြာ က်က္မွတ္ၿပီးမွတြက္ပါ။
3. Laboratory ပုံမ်ား၊ Equation, Manufacture ပုံမ်ားကို အထပ္ထပ္အခါခါ ေလ့က်င့္ပါ။
4. Organic Chemistry Equation မ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာက်က္မွတ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါခ်ေရးၿပီး ေလ့က်င့္ပါ။