စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ စာေမးပြဲလမ္းၫႊန္

ဦးေအာင္ဆန္းတင့္ (ကံ့ေကာ္ရနံ႔ ျမန္မာစာ)

မဂၤလာပါတပည့္တို႔

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ “စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာ” ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္တြင္ “ျမန္မာဝတၳဳတိုႏွင့္ ျမန္မာျပဇာတ္ လက္ေ႐ြးစင္၊ သံ၀ရပ်ိဳ႕၊ ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္းႏွင့္ ျမန္မာစာေပသမိုင္း”ဟူ၍ စာအုပ္ေလးအုပ္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းႀကီးေလးပုဒ္ပါဝင္ပါသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁)တြင္ (က)ႏွင့္ (ခ) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (က)တြင္ ျမန္မာဝတၳဳတို ႏွစ္ပုဒ္ေမးၿပီး တစ္ပုဒ္ေျဖရသည္။ ေပးမွတ္ ၁၀ မွတ္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (ခ)တြင္ ျမန္မာျပဇာတ္ ႏွစ္ပုဒ္ေမးၿပီး တစ္ပုဒ္ေျဖရသည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၅ မွတ္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း ၁။ (က)တြင္ ျမန္မာဝတၳဳတို ၁၁ ပုဒ္ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုဝတၳဳတို ၁၁ ပုဒ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ဖတ္ၿပီး ဝတၳဳအာေဘာ္၊ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးပုံ၊ ဇာတ္ေဆာင္ဖန္တီးပုံ၊ ေနာက္ခံဖန္တီးပုံ၊ အေရးအဖြဲ႕၊ ရသႏွင့္ အသိအျမင္တို႔ကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

သာဓကအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား၏ ေမာင္ဘစီဝတၳဳတိုမွ “ေမာင္ဘစီ၏ ႐ိုးသားသည့္ စိတ္ထား၊ ႀကိဳးစားသည့္စ႐ိုက္”ကို ေလ့လာျပင္ဆင္ထားပါ။ ေမးခြန္း ၁။(ခ)တြင္ ျမန္မာျပဇာတ္သုံးပုဒ္ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျပဇာတ္သံုးပုဒ္၏ အာေဘ္ာ၊ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးပံု၊ ဇာတ္ေဆာင္ဖန္တီးပံု၊ ေနာက္ခံႏွင့္ ျပဇာတ္အေရးအဖြဲ႕တို႔ကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

သာဓကအေနျဖင့္ “အာဇာနည္ မိခင္ျပဇာတ္”မွ အာဇာနည္မိခင္တစ္ဦး၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေလ့လာျပင္ဆင္ထားပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၂)တြင္ (က)ႏွင့္ (ခ)ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂)သည္ သံ၀ရပ်ိဳ႕ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ မူရင္းပ်ိဳ႕ အပိုဒ္ ၁ မွ ၇၁ အထိကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂။(က)တြင္ သံ၀ရပ်ိဳ႕စာကိုယ္လာ စာပိုဒ္မ်ားကိုရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း ၂။ (က)တြင္ “ေအာက္ပါတို႔မွႏွစ္ခုကို သံ၀ရပ်ိဳ႕အရ ရွင္းျပပါ”ဟုေမးၿပီး ေမးခြန္းပိုဒ္ခြဲ ေလးခုေပးထားသည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၀ မွတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ပုဒ္ကိုငါးမွတ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပုဒ္ကို ၁၀ မွတ္ျဖစ္သည္။

သံ၀ရပ်ိဳ႕မွ ပ်ိဳ႕စာကိုယ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းကိုၿခဳံ၍ နားလည္ေအာင္ေလ့လာၿပီး ေကာင္းႏိုးရာရာဥပမာအလကၤာအဖြဲ႕မ်ား၊ ႐ူပကအလကၤာအဖြဲ႕မ်ား၊ စကားပုံဆို႐ိုးအဖြဲ႕မ်ား၏အဓိပၸာယ္ကို အေသးစိတ္နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သာဓကအေနျဖင့္ “ေ႐ႊစက္ႏွစ္ပါး၊ ဖဝါးေတာ္ေအာက္၊ ၾကာပင္ေပါက္သို႔၊ လက္ေျမႇာက္ဦးတင္၊ ၿမဲလွခ်င္”ဟူေသာ ဥပမာအလကၤာ၊ “ထုတ္ခ်င္းယဥ္ၾကား၊ လြန္းလၽွင္သြားသို႔” ဟူေသာ ဥပမာအလကၤာ၊ “တစ္ေယာက္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ့္ဖို႔ရွာ၍၊ သတၱဝါအေပါင္း ဆင္းရဲေၾကာင္း”ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကား၊ “သစ္သီးသစ္ပြင့္၊ လက္ေဆာင္ျဖစ္လၽွင္၊ ခ်စ္ခြင့္လြယ္ကူ၊ ၿမိဳ႕လုံးခ်ဴ”ဟူေသာ အဖြဲ႕ေကာင္းမ်ားကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

ေမးခြန္း ၂။(ခ)တြင္ ေမးခြန္း ႏွစ္ပုဒ္ေမးပါသည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၅ မွတ္ျဖစ္သည္။ တစ္ပုဒ္ေျဖရမည္။ ဤက႑တြင္ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္းအလိုက္ မိမိအေရးအသားျဖင့္ ျပန္၍ေရးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သံ၀ရမင္းသား၊ ဆရာအမတ္ႀကီး၊ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးဟူေသာ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္ထား၊ အရည္အခ်င္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အားထုတ္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ” ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီး၏ ဂုဏ္ရည္၊ အႏွစ္သက္ဆုံးအခန္း၊ ရသေျမာက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဖခင္ႏွင့္သားတို႔၏ ႏွစ္လိုဖြယ္ဆက္ဆံေရး၊ ဆရာေကာင္းတပည့္ပန္းေကာင္းပန္” တို႔ကို ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃)သည္ ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္းေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းမ်ားတြင္ ေဒြးခ်ိဳး၊ ႀတိခ်ိဳး၊ ေလးခ်ိဳး၊ သံခ်ိဳ၊ တ်ာခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္း၊ လြမ္းခ်င္း၊ ေတးထပ္ဟူေသာ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားရွစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္(၃) တြင္ (က)ႏွင့္ (ခ)ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္၃(က)သည္ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းဆိုင္ရာမ်ားကို မွတ္စုေရးသားေျဖဆိုရန္ ျဖစ္သည္။ ေလးခုေပးထားၿပီး ႏွစ္ခုေျဖရပါမည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၀ မွတ္ျဖစ္သည္။

မွတ္စုဆိုေသာေၾကာင့္ မွတ္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါေအာင္ ေရးသားဖို႔လိုပါသည္။ တစ္ရွည္တစ္လ်ားႀကီး ေရးသားဖို႔မလိုပါ။ ငါးမွတ္တန္မၽွသာေရးရန္ျဖစ္သည္။ နမူနာအားျဖင့္ ႀတိခ်ိဳး၊ ေလးခ်ိဳး၊ သံခ်ိဳ၊ အိုင္ခ်င္း၊ ေတးထပ္တို႔ကို ေလ့လာထားသင့္သည္။ မွတ္စုေရးၿပီဆိုလၽွင္ ထိုကဗ်ာပါ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ရွိ မရွိ၊ အသုံးျပဳပုံ၊ သီဖြဲ႕ၾကေသာ စာဆိုမ်ား၊ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းဥပေဒသအက်ဥ္းတို႔ကို လိုအပ္သေလာက္ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္သည္။

ကဗ်ာဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားခိုင္းႏိုင္သည္။ နမူနာအားျဖင့္ ျပန္ဂဟပ္ကာရန္ (ျခေသၤ့လည္ျပန္ကာရန္)၊ ကြပ္သိမ္းခ်က္ကာရန္ (ခြာေထာက္ကာရန္)၊ ပိုဒ္တြင္းကာရန္ႏွင့္ ပုဒ္ဆံုးကာရန္၊ နေဘထပ္၊ အခ်ီအခ်၊ အခံ အအုပ္ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာထားသင့္သည္။ ေျဖဆိုရာတြင္ ဤေဝါဟာရတို႔၏ အဓိပၸာယ္ကိုရွင္းျပရန္ ကဗ်ာ၏စာကိုယ္ထဲက နမူနာမ်ားထုတ္ျပရန္ မည္သည့္ကဗ်ာမ်ိဳးမ်ားတြင္ သုံးစြဲတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္လိုသည္။

ေမးခြန္း ၃။ (ခ)တြင္ ေမးခြန္း တစ္ပုဒ္ေမးပါသည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၅ မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေမးခြန္းတြင္ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကာရန္ယူပုံကို သိ၊ မသိ၊ ျပန္လည္ရွင္းျပတတ္၊ မျပတတ္စသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဖြဲ႕တတ္၊ မဖြဲ႕တတ္ စမ္းသပ္ျခင္းသေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ကဗ်ာမ်ားထဲက ကဗ်ာစာကိုယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ စာကိုယ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေပးထားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကဗ်ာပုံစံေပၚေနေအာင္ ပါဒမ်ားကို ဆစ္ပိုင္းခြဲျခားျပသထားမည္မဟုတ္ဘဲ ျပားလိုက္ႀကီး၊ အလ်ားလိုက္ႀကီး ဆက္ေရးထားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပးထားသည့္ကဗ်ာကို အသံသြင္းၿပီး ဖတ္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ထိုအခါ အသံေၾကာင့္ အဆစ္ပိုင္းမ်ား၊ အခံအအုပ္မ်ား ၾကားေယာင္လာလိမ့္မည္။ မ်က္စိျဖင့္လည္း ကာရန္ကို ရွာၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကဗ်ာ၏ ပုံပန္းသဏၭာန္ေပၚလာၿပီး ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားကိုလည္း သိလာလိမ့္မည္။

ကဗ်ာအမ်ိဳးအမည္သိလၽွင္ ပါဒခြဲေဝပုံ၊ ကာရန္ယူပုံမ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္မည္။ ကာရန္ယူပုံကို သေကၤတႏွင့္ျပျဖစ္ေအာင္ျပပါ။ မိမိျပထားေသာ ကာရန္သေကၤတမ်ားကို စကားျဖင့္လည္း ရွင္းျပရန္လို သည္။ ေျဖဆိုရာတြင္အခ်က္အလက္ျပည့္စုံရမည့္အျပင္ အဆစ္အပိုင္းက်က်ရွင္းျပတတ္ဖို႔လည္းလိုသည္။ သေကၤတမ်ားကို (ဖ်က္ရာ၊ ျပင္ရာမရွိ)ရွင္းလင္းတိက်ေအာင္ျပႏိုင္ရန္ အထူးဂ႐ုျပဳပါ။ ကာရန္သေကၤတမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ခြဲျခားသုံးျပသင့္သည္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၄)သည္ ျမန္မာစာေပသမိုင္းျပ႒ာန္းစာမ်ားကို ေမးသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္စာေပသမိုင္းတို႔ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေမးခြန္း ၄။(က)သည္ ျမန္မာစာေပသမိုင္း ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ ရွစ္ခုေမးထားၿပီး ငါးခုေျဖရပါသည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၀ မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္၏ စာေပဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေမးပါသည္။ ေခတ္တစ္ခုခ်င္း ေပၚထြန္းလာေသာ စာေပအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ထိုကာလတို႔၏ သေဘာလကၡဏာမ်ားေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ စာေပတစ္မ်ိဳးတြင္ ထင္ရွားေသာ စာေရးသူမ်ား၊ ထူးျခားမႈ စသည္တို႔ကို တစ္ခုခ်င္းအေသးစိတ္ေလ့လာထားဖို႔လိုပါသည္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၄။(ခ)သည္ ျမန္မာစာေပသမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿခဳံငုံေဆြးေႏြးရသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွစ္ေခတ္မွ စာေပအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပုဒ္ေမး၍ တစ္ပုဒ္ေျဖရေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ေပးမွတ္မွာ ၁၅ မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာေပသမိုင္းကို ေလ့လာေသာအခါ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္အေျခအေနမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဝတၳဳစကားေျပ၊ သုတစကားေျပ၊ ျပဇာတ္၊ ကဗ်ာဟူ၍ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပုံကို ေတြ႕ရေပမည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားရန္ႏွင့္ က႑အလိုက္ၿခဳံငုံေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ထားသင့္ပါသည္။

သာဓကအားျဖင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဗုဒၶစာေပအေျခခံေသာ ဝတၳဳစကားေျပ သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီေခတ္စကားေျပ အထြေထြအေၾကာင္းကိုတင္ျပပါ။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီေခတ္သမိုင္းေနာက္ခံဝတၳဳမ်ားအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးပါ ဟူေသာေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ထားေစလိုပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာပါ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ေက်ညက္ညက္ေလ့လာထားလွ်င္ စာေမးပြဲတြင္ ေမးခြန္းအံဝင္ခြင္က်ေျဖဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစ။