၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာတင့္လြင္ (႐ူပေဗဒ)

မဂၤလာပါတပည့္တို႔

လာမယ့္မတ္လမွာ ေျဖဆိုၾကရေတာ့မယ့္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲႀကီးမွာ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြယ္ကူစြာေအာင္ျမင္ဖို႔၊ ဂုဏ္ထူးထြက္ဖို႔နဲ႔ အမွတ္ ၉၀ ေက်ာ္ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းပံုစံေလ့လာျခင္း၊ အမွတ္ခြဲေ၀ႏိုင္မႈနဲ႔ ရမွတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ၊ ေဆာင္ရန္နဲ႔ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြကို က႑အလိုက္အႀကံေပးေရးသားတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေမးခြန္းပုံစံေလ့လာျခင္းႏွင့္အမွတ္ခြဲေဝႏိုင္မႈ

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေမးသြားတဲ့ ေမးခြန္းပုံစံအတိုင္းဆိုရင္ Section (A) နဲ႔ Section (B) ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။ Section (A) မွာက ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကို ေလးမွတ္ႏႈန္းနဲ႔ စုစုေပါင္း ကိုးပုဒ္ပါဝင္ၿပီး ေမးခြန္းနံပါတ္(၉)ကိုေတာ့ (or) ခံၿပီး ႏွစ္ပုဒ္ေမးတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ပုဒ္ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၃၆ မွတ္ဖိုး ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Section (B)မွာ တစ္ပုဒ္ကို ၁၆ မွတ္တန္ ေမးခြန္းေပါင္း ေျခာက္ပုဒ္ေမးထားၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေလးပုဒ္ ေျဖဆိုရမွာပါ။ အဲဒီမွာ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းနံပါတ္(၁၅)ကိုေတာ့ (or)ခံၿပီး ႏွစ္ပုဒ္ေမးလို႔ စိတ္ႀကိဳက္တစ္ပုဒ္ေျဖဆိုခြင့္ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၆ မွတ္တန္ေလးပုဒ္ ေျဖဆိုရလို႔ ရမွတ္က ၆၄ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Section (A) နဲ႔ Section (B) တို႔အတြက္ ေျဖဆိုခြင့္ရမွတ္က ၃၆+၆၄=၁၀၀ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Section (A)

Section (A) မွာ ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)မွ (၉)အထိ ပါဝင္ၿပီး ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)က Fill in the blanks ျဖစ္ပါတယ္။

အေမးမ်ားတဲ့ပုံစံက
1. Fill in the blanks (4 marks)
(i) Chapter 1, 2, 3, 4 ထဲက ကြက္လပ္တစ္ခု၊
(ii) Chapter 5, 6 ထဲက ကြက္လပ္တစ္ခု၊
(iii) Chapter 7, 8, 9, 10, 11, 12 ထဲက ကြက္လပ္တစ္ခု၊
(iv) Chapter 13 (Modern Physics)ထဲက ကြက္လပ္တစ္ခုတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာေတြကေတာ့-
(i) Efficiency of a machine depends on the ___ present.
(ii) A concave lens can form a only ___ image.
(iii) The SI unit of electric current is ___.
(iv) A p-n junction diode is also called ___ diode.

ေမးခြန္းနံပါတ္c (2) ကလည္း နံပါတ္(1) လိုပဲ Chapter လိုက္ခြဲၿပီး ေမးတတ္ပါတယ္။
2. Are the following statements True(or)False? (4 marks)
(i) Heat radiation is a form of electromagnetic radiation.
(ii) Total internal reflection will not occur in the more dense medium.
(iii) There is an electric field around an electric charge.
(iv) Gamma rays cannot be deflected by electric and magnetic fields.

ေမးခြန္းနံပါတ္ (3) ကေန (9) အထိကေတာ့ Definition ေတြ၊ ပုစၧာေတြ၊ Law and principle ေတြ၊ Formula derivation ေတြစုံေအာင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေမးတတ္လို႔ ေအာင္မွတ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ အမွတ္ေတြရႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့-

– Define power of a lens. Write down itsunit.
– State the sign conventions for lenses.
Explain why sign conventions are used.
– State the radiation law for black body.
– What is electrical energy’. Express its unit.
– Find the pressure on a diver who is at a depth of 5m below the surface of the
water. Density of water is 1000 kgm-3.
– The electric potential difference between two parallel metal plates which are 0.5 cm apart is 0.5×103V.
– Find the force on an electron located between the plates. (e=1.6 x 10-19 C)
– What is electromagnet? State the use of electromagnets.
– What is logic gate? Draw the symbols and give the truth table for AND gate.
– Describe Edison’s experiments in words and in figure to show that.

၃။ Section(B)

ဒီ Section မွာ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္စီကို ၁၆ မွတ္ေပးၿပီး အဲဒီ၁၆ မွတ္ကို ေလးမွတ္တန္ေလးပုဒ္ ခြဲေမးတတ္သလို ေလးမွတ္တန္ႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ ရွစ္မွတ္တန္တစ္ပုဒ္တြဲၿပီး ေမးတတ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာက ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းေတြ အပုဒ္တိုင္းနီးပါးမွာ ေမးလာတတ္တာေတြ႕ရပါတယ္။

ဥပမာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့-

– Define velocity ratio and mechanical advantage. Write down their symbols.
– Which is more advantages: to pay wages according to the amount of work done or according to the power?
– State the Pascal’s law. Mention one of the uses of this law.
– The filament of an 100 W electric bulb is made of tungsten. The emissivity of tungsten is 0.3 and its length is 0.2 m.
Find the diameter of the filament if its temperature is 3000 K . When the bulb is switched on. (J=5.685 x 10-8 W m-2 k-4)
– Define refractive index by using velocity ratio. Also define absolute refractive index. What are the refractive index of ice and diamond.
– Show that the refractive index of the medium in which the object is situated is the ratio of the real depth to apparent depth.
– Define principal focus of convex lens and focal length of concave lens.
– What is the major difference between real and virtual images? Draw ray diagrams to show how the real and virtural images can be formed by a convex lens.
– An object 3 cm tall is 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm. (a) Find the size of the image and the image distance. (b) If the object is moved 5 cm closer to the lens how far does the image move?
– What is a fuse? How a fuse can used to prevent the damage to the electrical appliances.
– An electric circuit installed in an office contains a 10 A fuse and the voltage is 230 V. Ten 100 W electric lamps and two 150 W refrigerators are being used there. Find the maximum number of 60 W electric lamps which can safely be used in addition.
– What is a solenoid? Why can a currentcarrying solenoid be considered as a magnet?
– A 150 V voltmeter has a resistance of 20000 Ω. When it is connected in series with a resistor across a 120 V mains line it reads 5 V. What is the resistance of the resistor?
– How many kinds of semiconductors are there? How are they made? What are the majority carriers in these semiconductors?
– What is radioactivity? Who discovered rodioactivity? Are all elements in nature radioactive? Can such elements be produced artificially?
– Suppose there was 2 g of radon at t=0 and its half-life is 3.8 days. How much would be left after (i) 7.6 days (ii) 15.2 days.
– What do you understand by nuclear fission and nuclear reaction? What is nuclear reactor?

၄။ ေအာင္မွတ္နဲ႔ ဂုဏ္ထူးမွတ္

ေအာင္မွတ္အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာေအာင္-
– Chapter (1) to Chapter (9)
– Chapter (7) to Chapter (12)
တစ္တြဲကို Chapter (13) ျဖစ္တဲ့ Modern Physics နဲ႔ တြဲၾကည့္ရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဂုဏ္ထူးမွတ္ကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ဘယ္ Chapter ကိုမွ မလႊတ္ေစခ်င္ဘူး။

၅။ သတိေပးခ်င္တယ္

Modern Physics လႊတ္ရင္ SECTION (A) ထဲက အနည္းဆုံး ေျခာက္မွတ္နဲ႔ ၁၀ မွတ္ၾကား မေျဖလိုက္သလို ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါထက္ short questions ေတြပါ မၾကည့္ရင္ေတာ့ SECTION (B) ထဲက ေျခာက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ရွစ္မွတ္ဖိုး မေျဖသလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါဆို အနည္းဆုံး ၁၂ မွတ္ဖိုး မေျဖလိုက္တဲ့အတြက္ သူမ်ားေတြ အမွတ္ ၁၀၀ ဖိုးေျဖေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ၈၈ မွတ္ဖိုးပဲ ေျဖသလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိပါေစ။

၆။ မွာခ်င္တာကေတာ့

– Definition ေတြ၊ Law ေတြကို တိတိက်က် က်က္မွတ္ထားၾကပါ။
– ပုစၧာတြက္ရင္သုံးမယ့္ Formula ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Unit စနစ္ေတြ မွန္ကန္ပါေစ။
– ေမးခြန္းမွာ ဆင့္ပြားေမးခြန္းေတြ ရွိ၊ မရွိ အေသအခ်ာစစ္ေဆးပါ။
– Short questions ေတြကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲကအတိုင္း ေျဖဆိုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
– စာေမးပြဲ မေျဖဆိုခင္နဲ႔ ေျဖဆိုေနခ်ိန္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ေနထိုင္က်င့္ႀကံစားေသာက္ၾကဖို႔ အႀကံျပဳတင့္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(အားလုံး လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္၀ၾကပါေစ။)