၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ အေထာက္အကူျပဳ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားမွာ-

(၁) ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ ေမးခြန္းသေဘာတရား
(၂) အခန္းမ်ားအလိုက္ အမွတ္ခြဲေဝပုံနဲ႔
(၃) ေျဖဆိုသင့္သည့္ပုံစံမ်ားဆိုၿပီး သုံးပိုင္းခြဲျခားေဖာ္ျပပါမယ္။

ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ ေမးခြန္းသေဘာတရားမွာ-

Grade-10. Biology ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ အခန္း(၁)မွ အခန္း(၁၂)အထိ သင္ခန္းစာေတြဟာ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ သိရွိနားလည္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အစီအစဥ္တက် ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇီ၀ေဗဒေမးခြန္းဟာလည္း အခန္း(၁၂)ခန္းမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြရဲ႕ နားလည္မႈအေပၚကိုအေျခခံတဲ့ ေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ရဲ႕ ေမးခြန္းပုံစံကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အပိုင္း(၅)ပိုင္း ပါရွိပါတယ္။ ၎တို႔မွာ-

1. TRUE / FALSE.
2. Completion.
3. Short Questions. (2-marks)
4. Short Questions. (4-marks)
5. Long Questions. (8-marks)

တစ္ပိုင္းခ်င္းအလိုက္ ေမးတဲ့ပုံစံနဲ႔ ေျဖဆိုရမယ့္ပုံစံကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေမးခြန္းတြင္ေပးထားတဲ့ အမွတ္ေပါင္း ၁၆၆ မွတ္ရွိၿပီး အမွတ္ ၁၀၀ ဖိုးသာေျဖဆိုရမွာျဖစ္သျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ေအာင္မွတ္ေရာ ဂုဏ္ထူးပါရရွိႏိုင္တဲ့ဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)မွာ – True/ False အပိုင္းျဖစ္၍ ပုဒ္ခြဲ (၂၀) လုံးေမးထားၿပီး ပုဒ္ခြဲ (၂၀) လုံးေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ True/ False အပိုင္းတြင္ ေမးေသာေမးခြန္းေတြအတြက္ Statement ေတြကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ မိမိသိရွိနားလည္ေသာ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိပါက TRUE ဟု ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး အေမးဝါက်ေတြဟာ မကိုက္ညီပါက FALSE ဟု ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Statement အေမးဝါက်ေတြဟာ စာအုပ္ထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကို တိုက္႐ိုက္ေမးထားတာေတြရွိသလို ကိုယ္ပိုင္ဝါက်ေတြတည္ေဆာက္ၿပီးလည္း ေမးတတ္ပါတယ္။ ပုဒ္ခြဲမ်ားအလိုက္ခြဲေဝမႈမွာ အခန္း(၃)၊ (၇)၊ (၁၀)နဲ႔(၁၂) တြင္ တစ္ပုဒ္စီေမးေလ့ရွိၿပီး က်န္အခန္းေတြက ႏွစ္ပုဒ္စီေမးေလ့ရွိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ – True or False စာလုံးမ်ားကို Capital Letter ျဖင့္သာ ေရးရပါမယ္။ T သို႔မဟုတ္ F ေသာ္လည္းေကာင္း၊ True / False ဟုလည္းေကာင္း၊ TURE ခ်ည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ FALSE ခ်ည္းေသာ္လည္းေကာင္း မေရးရပါ။ (အမွတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။)

– ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)ႏွင့္ (၂)အတြက္ ေမးခြန္းထဲက နံပါတ္အတိုင္းတပ္ပါ။ ေကာ္လံခြဲတပ္ပါ။ တစ္ဖက္လၽွင္ (၁၀) ခုစီ တပ္ပါ။

– နံပါတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ နံပါတ္မမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၂)မွာ Completion ကြက္လပ္ျဖည့္ေမးခြန္းေတြျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သိသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးေလ့ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းဝါက်တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ကြက္လပ္ခ်န္ၿပီးေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ နားလည္မႈအျပင္ ကြက္လပ္ထဲမွာျဖည့္ရမယ့္စာလုံးေပါင္းကို မွန္မွန္ျဖည့္ရပါမယ္။ မွားတတ္ေသာစာလံုးေတြကို ေရးက်က္ပါ။ သတ္မွတ္စာလံုးအတိုင္း၊ အေရအတြက္အတိုင္းရွိရပါမယ္။ “ပို”မေရးရ။ (အမွတ္ေလၽွာ႔ခံရလိမ့္မည္။)

Example.(1). _____ respiration is the breakdown of glucose in the presence of oxygen with the release of energy.

(အေျဖမွာ-Aerobic ျဖစ္ပါသည္။ respiration ကို ထပ္ၿပီးမထည့္ပါႏွင့္။)

__ Scientific names ေတြကိုလည္း underline တားေပးမွ အမွတ္ရပါမယ္။

__ ေမးခြန္းအပိုင္းခြဲေဝမႈမွာ ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၃)မွာ– (၂)မွတ္တန္ Short Questions ျဖစ္ၿပီး Answer All Questions လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးမွာေတာ့ (a) to (f) ေျခာက္ပုဒ္ေပးထားၿပီး တစ္ပုဒ္ကို (၂)မွတ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (2×6 = 12 marks)ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

__ (၂)မွတ္တန္ အမွတ္ခြဲေဝပုံသည္-

Q.3. (a) Chapter I__IV မွ (၁)ပုဒ္
(b) Chapter V မွ (၁)ပုဒ္
(c) Chapter VI မွ (၁)ပုဒ္
(d) Chapter VII မွ (၁)ပုဒ္၊
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter VIII မွ (၁)ပုဒ္

(e) Chapter IX မွ (၁)ပုဒ္၊
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter X မွ (၁)ပုဒ္၊

(f) Chapter XI မွ (၁)ပုဒ္၊
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter XII မွ (၁)ပုဒ္

ေမးထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၄)မွာ – Short Questions (၄)မွတ္တန္ျဖစ္ပါတယ္။ (a) to (e) ငါးပုဒ္ေပးထားၿပီး တစ္ပုဒ္ကို (၄)မွတ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Answer Any Four Questions လို႔ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေလးပုဒ္သာ ေျဖဖို႔လိုပါတယ္။ စုစုေပါင္း (4×4= 16 marks) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

– Q.No.4 (၄)မွတ္တန္ Short Questions အမ်ိဳးအစားမွာ ဆင့္ပြားေမးခြန္းငယ္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝေပးထားပါတယ္။

Q.4. (a) Chapter. I___IV မွ (၁)ပုဒ္
(b) Chapter. V မွ (၁)ပုဒ္၊
(c) Chapter. VI မွ (၁)ပုဒ္၊
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. VII မွ (၁)ပုဒ္

(d) Chapter. VIII မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. IX မွ (၁)ပုဒ္

(e) Chapter. X မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. XI မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. XII မွ (၁)ပုဒ္

ေမးခြန္းနံပါတ္(၅)မွာ– Long Questions (၈)မွတ္တန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းငယ္ (a) to (f) ဆိုၿပီး ေျခာက္ပုဒ္ေပးထားတယ္။ Answer Any Four Questions လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေလးပုဒ္သာ ေျဖဆိုဖို႔လိုအပ္တယ္။ စုစုေပါင္း(8×4=32 marks) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

– ေမးခြန္း No.5 (Long Questions) အေနနဲ႔ ဆင့္ပြားေမးခြန္းငယ္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝေမးႏိုင္ပါတယ္။

Q.5. (a) Chapter. I___IV မွ (၁)ပုဒ္
(b) Chapter. V မွ (၁)ပုဒ္
(c) Chapter. VI မွ (၁)ပုဒ္၊
(d) Chapter. VII မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. VIII မွ (၁)ပုဒ္

(e) Chapter. IX မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. X မွ (၁)ပုဒ္
(f) Chapter. XI မွ (၁)ပုဒ္
၎ကို or ခံၿပီး
Chapter. XII မွ (၁)ပုဒ္
ေမးထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္ ။       ။ ေမးခြန္းနံပါတ္(၃)၊ (၄)နဲ႔ (၅)အတြက္

၁။ ေမးခြန္းနံပါတ္မ်ားတပ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ (အမွတ္ေလၽွာ႔ခံရလိမ့္မည္။)

ဥပမာ _ 3.(a) 4.(a) 5.(a)
3.(b) 4.(b) 5.(b)
3.(c) 4.(c) 5.(c) စသည္ျဖင့္တပ္ေပးပါ။

၂။ တစ္ပုဒ္ေျဖၿပီးတိုင္း မ်ဥ္းပိတ္ရန္။

၃။ Chapter.XI – Inheritance ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းေျဖဆိုပုံ
– ေပးခ်က္မ်ားေရးရန္။ (Dominant/Recessive အတြက္ > သေကတၤသံုးရန္၊ Co-dominant အတြက္ = သုံးရန္)

– Crosses ေျဖဆိုခ်က္မ်ားတြင္ Crossing Lines ႏွင့္ Checker board ထည့္ေျဖေပးရန္။

၄။ Chapter-XII Cycles မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းေျဖဆိုပုံ။

(၁) Box ထဲမွ စာလုံးေပါင္းမမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
(၂) ျမား စထြက္ေသာေနရာ “ထိ”ေနရမည္။
(၃) သိပၸံအမည္ မ်ဥ္းသားရန္။
(၄) အနားသတ္မ်ားကို ညီေအာင္ညႇိပါ။
(၅) Word diagram ျဖစ္သည့္အတြက္ စာလုံးေပါင္းအားလုံးဂ႐ုစိုက္ပါ။

Model Question
– ေမးခြန္းမ်ားမွာ သင္ခန္းစာကို ျဖတ္ေတာက္ထုတ္ႏုတ္၍ ေမးေလ့ရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းကိုနားလည္၍ အေျဖကိုထုတ္ႏုတ္ေျဖဆိုတတ္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေမးခြန္းတို၊ ေမးခြန္းရွည္ေတြကို ေျဖတဲ့အခါမွာ အေၾကာင္းအရာေတြကို အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းထက္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာက်က္မွတ္မွသာ ေမးလာတဲ့ေမးခြန္းေတြကို တိတိက်က်ေျဖႏိုင္မယ္။
– ပုံႏွင့္တကြ ေျဖဆိုရမယ့္ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ပုံကိုသပ္ရပ္မွန္ကန္စြာေရးဆြဲၿပီး အၫႊန္းျပည့္စုံစြာတပ္ရပါမယ္။ ပုံေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပရပါမယ္။

– ေမးခြန္းတြင္ပုံေပးထားၿပီး အၫႊန္းမ်ားသာ ေျဖဆိုရန္ျဖစ္ပါက ပံုကိုျပန္လည္ကူးဆြဲရန္မလိုပါ။ ပံုေခါင္းစဥ္ကိုေတာင္းပါကလည္း ေခါင္းစဥ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ေရးပါ။

– ပုံမပါဘဲ အေၾကာင္းအရာသက္သက္သာ ေျဖဆိုႏိုင္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္းေမးေသာပုံစံမ်ားအရ ေအာက္ပါစကားလုံးမ်ားျဖင့္အစျပဳလၽွင္ ေမးသည့္ေမးခြန္းသေဘာအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖဆိုေပးရပါမည္။

– List, Count,Enumerate ဆိုရင္ အမွတ္စဥ္ေရးထိုးၿပီး ေျဖဆိုရန္။

– Mention ဆိုရင္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပေပးရန္။
– Name ဆိုရင္ အမည္ကိုေဖာ္ျပေပးရန္။
– What/How/Cite/Give/State/Provide/Describe/Discuss/Explain/Clarify ဆိုရင္ ရွင္းျပပါ၊ ေျဖရွင္းပါ၊ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါ စသည္ျဖင့္ စာသားအားျဖင့္ ေျဖဆိုေပးရပါမယ္။

– Distinguish/Clarify/Differentiate ဆိုရင္ အုပ္စုနဲ႔အမ်ိဳးအစားေတြကို ခြဲျခားေျဖဆိုရန္။

– Give the comparative accaount, Compare and contrast/Versus ေျဖဆိုပါ။

– Give a table/Tabulate ဆိုရင္ ဇယားဆြဲေျဖဆိုရန္။

– ဇယားထဲကစာကို Tabulate နဲ႔ မစဘဲ State နဲ႔ စေမးရင္ ဇယားကြက္ထဲကအေျဖကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ဇယားမပါဘဲေျဖရမယ္။

– Word diagram ဆိုရင္ စကားလုံးေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ျမားတန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေျဖဆိုရန္။

– Illustrate / Illustration/ Draw/Give a drawing/Diagram ဆိုရင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံကိုဆြဲ၍ ေျဖဆိုရန္။

– Provide labels and Caption ဆိုရင္ ပုံကိုျပန္ကူးဆြဲဖို႔မလိုဘဲ အၫႊန္းျမားေတြၫႊန္းေသာေနရာကို အမည္ေဖာ္ျပေပးရန္။

အခန္းမ်ားကို တစ္ခန္းခ်င္းေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အမွတ္ခြဲေဝမႈမွာ –

အခန္း(၁) မွ (၄)အထိ ေလ့လာလၽွင္ (၂၈) မွတ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၅) ေလ့လာလၽွင္ (၁၈)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၆) ေလ့လာလၽွင္ (၁၈)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၇) ေလ့လာလၽွင္ (၁၆)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၈) ေလ့လာလၽွင္ (၁၈)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၉) ေလ့လာလၽွင္ (၁၈)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၁၀) ေလ့လာလၽွင္ (၁၆)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၁၁) ေလ့လာလၽွင္ (၁၈)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အခန္း(၁၂) ေလ့လာလၽွင္ (၁၆)မွတ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အခန္းေတြကို ပိုင္ႏိုင္စြာေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ စာေမးပြဲကို ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖဆိုပုံနည္းလမ္းမ်ားမွာ

၁။ ေမးခြန္းကိုေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
၂။ ေမးခြန္းနံပါတ္(၁)နဲ႔ (၂)ကို ေနာက္ဆုံးမွေျဖပါ။
၃။ ေမးခြန္းနံပါတ္မ်ားမက်န္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
(အမွတ္ေလၽွာ႔ခံရတတ္ပါတယ္။)

၄။ မင္ဖ်က္ေဆးမသုံးရပါ။ (Correction pen, Fluid, Tape လုံး၀မသုံးရပါ။)

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အႀကံျပဳလိုသည္မွာ-

(၁) ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ Grade 10 Biology ပါ သင္ခန္းစာအားလုံးကို အခန္းတိုင္း ေက်ညက္စြာနားလည္ေအာင္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္။

(၂) Chapter တစ္ခုစီမွာပါတဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ေဝါဟာရ (Terminology)ေတြကို စာလုံးေပါင္းနဲ႔တကြ ေသခ်ာစြာ က်က္မွတ္ထားရန္။

(၃) Diagrams (သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံေတြ)၊ Words diagrams (စာျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံေတြ)နဲ႔ Tables (ဇယားေတြ)ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

(၄) ပုံျဖင့္ေျဖဆိုရမယ့္ေမးခြန္းေတြအတြက္လည္း ခဲတံျဖင့္ေရးဆြဲၿပီး အၫႊန္းျပည့္စုံစြာတပ္သင့္ပါတယ္။

အၫႊန္းတပ္ရန္ေမးေသာေမးခြန္းေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာနံပါတ္နဲ႔ကိုက္ညီေသာအေျဖမွန္ေတြကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရပါမယ္။

(၅) ေျဖဆိုထားတဲ့ အပုဒ္အေရအတြက္ေတြဟာ ေမးျမန္းထားတဲ့အပုဒ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၆) စာေျဖရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမၽွ မင္ကိုတစ္ေရာင္တည္း၊ ေဘာပင္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ သုံးသင့္ပါတယ္။

(၇) အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုက စာေျဖၿပီးရင္ ျပန္စစ္ရမယ္။ စာလုံးေပါင္းေတြကို သတိထားၿပီး ျပန္စစ္ရမယ္။ လက္ေရးမပီသတာေတြလည္းရွိတတ္တယ္။ စကားလုံးေလးတစ္လုံးေၾကာင့္ အမွတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္တယ္။

ဒါဆိုရင္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ (Biology) မွာ ခက္ခဲတာေတြမရွိေတာ့ဘူး။ သတိထားႏိုင္ေလ၊ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပေလပါပဲ။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလုံး ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ ထူးခၽြန္စြာေျဖဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။