ေစတီေတာ္တစ္ဆူ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား

ေစတီေတာ္မ်ားတည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမတ္ဗုဒၶအား အစဥ္သတိရေနေစရန္ ျဖစ္၏။ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ထူပါဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ “အ႐ိုေသျပဳအပ္၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာအရာ”အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရ၏။

ေစတီေတာ္တစ္ဆူ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းကိုးခု

ျမန္မာျပည္ တစ္နံတစ္လ်ား၌တည္ထားၾကေသာ ေစတီေတာ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁။ ဖိနပ္ေတာ္၊ ၂။ ပန္းတင္ခုံ၊ ၃။ ပစၥယာ၊ ၄။ ရွစ္ေျမႇာင့္ပုံႏွင့္ က်ည္းဝန္း၊ ၅။ ေခါင္းေလာင္းပုံ၊ ၆။ ေဖာင္းရစ္၊ ၇။ ၾကာလန္ၾကာေမွာက္၊ ၈။ ငွက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ ၉။ ထီးေတာ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ဖိနပ္ေတာ္ ဟူသည္ ေစတီေတာ္၏ ပႏၷက္အတိုင္း ေျမဝင္အုတ္ျမစ္ကိုေခၚျခင္းျဖစ္၏။

၂။ ပန္းတင္ခုံ ဟူသည္ အုတ္ျမစ္အက်ယ္အဝန္းအတိုင္း ေျမေပၚသို႔ျမင့္တက္လာသည့္အုတ္ခုံကို ေခၚ၏။ ပလႅင္ခုံဟုလည္း ေခၚေဝၚၾက၏။ ပန္းတင္ခုံ၏ေထာင့္မ်ား၌ ေစတီရံမ်ား တည္ထားေလ့ရွိ၏။ ပန္းတင္ခုံကို “အဘိသခၤါရပတၱနာ” ဟု ဗုဒၶစာေပ၌ ေဖာ္ျပ၏။အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ-ေစတနာဟု အဓိပၸာယ္ရပါ၏။

၃။ ပစၥယာ ဟူေသာ ပါဠိေဝါဟာရသည္ “အေထာက္အပံ့” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရ၏။ ေစတီေတာ္ႀကီး ခိုင္ခံ့ေစရန္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အုတ္ခုံဟု ဆိုလို၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပစၥယာသုံးဆင့္ တည္ထားေလ့ရွိ၏။ ပထမပစၥယာကို “ဝိဘ၀တဏွာ”ဟူ၍တရားသေဘာဆို၏။ ဝိဘ၀ တဏွာမွာ ဘ၀ကင္းျပတ္မႈကို စြဲယူႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒိ႒ိအားျဖင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ ျဖစ္၏။ ဒုတိယပစၥယာကို “ဘ၀တဏွာ” ဟု သတ္မွတ္၏။ ဘ၀တဏွာမွာ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာဘ၀ကိုႏွစ္သက္သာယာျခင္းျဖစ္၍ သႆတဒိ႒ိျဖစ္၏။ တတိယပစၥယာမွာ “ကာမတဏွာ” ဟု သတ္မွတ္တည္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ကာမတဏွာမွာ ကာမဂုဏ္တရားမ်ားကို လြန္စြာခံစားျခင္းကို ႏွစ္သက္၍ ထိုသို႔ႏွစ္သက္ေနမႈအေပၚ ၿမဲသည္ဟု ထင္မွတ္သျဖင့္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္၏။

တတိယပစၥယာ၌ ဌာပနာတိုက္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾက၏။ ဌာပနာတိုက္၌ သစၥာေလးပါးသာလၽွင္ အရင္းခံျဖစ္၍ အကန္႔ေလးကန္႔ ျပဳလုပ္ရ၏။ တနဂၤေႏြေထာင့္၌ သတၱဌာနဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ဌာပနာျပဳ၍ က်န္အကန္႔မ်ားတြင္ အျခားေသာဆင္းတုေတာ္၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာရ၏။

၄။ ရွစ္ေျမႇာင့္ပုံႏွင့္ က်ည္းဝန္းမွာ ပစၥယာသုံးဆင့္၏ အထက္တြင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းပုံ၏ ႏႈတ္ခမ္းကို ေပၚလြင္ေစရန္ ေအာက္ခံခုံသေဘာျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။

၅။ ေခါင္းေလာင္းပုံ…. ယင္းေခါင္းေလာင္းပုံ၏ အလယ္ခါးစည္းကို ရင္ဖြဲ႕ေတာ္(ရင္စည္း)ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾက၏။ ရင္ဖြဲ႕ေတာ္၏အထက္ပိုင္းမွာ သပိတ္ကို ေမွာက္ထားသည္ႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ဟုေခၚ၏။ သပိတ္အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို အႂကြင္းအက်န္မရွိေမွာက္သြန္ဘိသကဲ့သို႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာမဂ္ျဖင့္ ပယ္သတ္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို “ပဟာတဗၺဓမၼ” အျဖစ္ သပိတ္ေမွာက္ထားသည့္ပုံျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးထားျခင္း ျဖစ္၏။

ရင္ဖြဲ႕ေတာ္ (ရင္စည္း) ေနရာသည္ သိကၡာသုံးပါးတည္ရွိရပုံကို ျပဆို၏။ အဝတ္ပုဆိုးမ်ား မကၽြတ္လြတ္ေစရန္ ခါးစည္းထားဘိသကဲ့သို႔ ကိေလသာကာမေတြ မရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ သိကၡာသုံးပါးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာကိုေဆာင္၏။

ေခါင္းေလာင္း၏ အနားသည္အမၽွေဝျခင္းသေဘာကို ေဆာင္၏။ ဘီလူးပန္းဆြဲမ်ားမွာခပ္သိမ္းေသာ ေဘးဥပဒၵေဝါတို႔မွ ကင္းရွင္းေစႏိုင္သည့္ ဘယဉာဏ္ကို ဆိုလို၏။

၆။ ေဖာင္းရစ္ ဟူသည္ ေခါင္းေလာင္းပုံအထက္၌ ထီးအဆင့္ဆင့္ျဖန္႔မိုးထားသည့္အေနျဖင့္ ေဖာင္းရစ္မ်ားျပဳလုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေဖာင္းရစ္ကို ငါးရစ္၊ ခုနစ္ရစ္၊ ကိုးရစ္၊ တစ္ဆယ့္တစ္ရစ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ထားၾကပါ၏။

၇။ ၾကာလန္ၾကာေမွာက္ ဟူရာ၌ ၾကာေမွာက္သည္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားအား သိေအာင္၊ ျမင္ေအာင္၊ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံဆဲ ေသကၡပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နယ္ေျမအဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကိုျပဆိုသည္။ ပုထုဇဥ္နယ္ေျမအဆုံးကို ကိုယ္စားျပဳျပဆိုထားသည္။ ႐ြဲသည္ ပုထုဇဥ္မွ အရိယာအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာနယ္ေျမခြဲျခားထားေသာေနရာ ျဖစ္သည္။

ၾကာလန္သည္ အာသေဝါေလးပါးကုန္ခန္း၍ အရိယာဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

၈။ ငွက္ေပ်ာဖူးသည္ ၾကာလန္၏အထက္၌ရွိသည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးပုံႏွင့္တူ၍ ငွက္ေပ်ာဖူးဟုေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္ပါ၏။ တရားသေဘာအရ အရဟတၱမဂ္ကို ေဖာ္ၫႊန္း၏။

၉။ ထီးေတာ္သည္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေဖာ္ၫႊန္း၏။ ထီးေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္-

(က) ပန္းလည္တိုင္ (ပိႏၷဲတိုင္)
( ခ ) စေလာင္း
( ဂ ) ဆပ္သြားဖူး
(ဃ) ငွက္ျမတ္နား
( င ) စိန္ဖူးေတာ္ ဟူ၍ရွိပါ၏။

(က) ပန္းလည္တိုင္ေခၚ ပိႏၷဲတိုင္မွာ ထီးေတာ္အထြတ္တင္လႉရန္ ေစတီအလယ္ဗဟိုတြင္ ေဖာင္းရစ္မွ ငွက္ေပ်ာဖူးအထိ စိုက္ထူထားျခင္းျဖစ္၏။

(ခ) စေလာင္းမွာ ထီးေတာ္၏ေထာက္မ်ား ၫြတ္မက်ေစရန္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးေပၚ၌ ထီးေတာ္ ဟန္ခ်က္ညီညီတည္ေနေစရန္ က်ားကန္ထားသည့္ ေထာက္ျဖစ္၏။ ေစတီေတာ္၏ငွက္ေပ်ာဖူးထိပ္ကို မိုးေရမဝင္ေစရန္ ဖုံးအုပ္ထားသည့္ သံအုပ္ေဆာင္း၊ ေၾကးအုပ္ေဆာင္းကိုလည္း စေလာင္းဟုေခၚၾက၏။

(ဂ) ဆပ္သြားဖူးမ်ားကို ငွက္ျမတ္နားေတာ္၏ ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားရွိ၏။

(ဃ) ငွက္ျမတ္နားတြင္ ဘုရားေလာင္း ဟသၤာမင္း၊ ဇာမဏီငွက္မင္း၊ ေက်းမင္း၊ ၾကက္မင္းဟူေသာ ငွက္ျမတ္ေလးေကာင္၏႐ုပ္တုမ်ားကို တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ ငွက္ျမတ္နားဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။

(င) စိန္ဖူးေတာ္…. ငွက္ျမတ္နားအေပၚရွိ စိန္ဖူးေတာ္မွာ ေစတီတစ္ဆူလုံးႏွင့္ ထီးေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္၍ ၾကာဖူးပုံရွိ၏။

ငွက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ ထီးေတာ္ေအာက္နယ္နမိတ္ကို ေလာကီမွေလာကုတၱရာသို႔ တက္ေသာ နယ္နိမိတ္ (ေဂါၾတဘူ)။ ထီးေတာ္၏ေအာက္ေျခမွ စိန္ဖူးေတာ္အထိကို ေလာကုတၱရာဘုံဟု သတ္မွတ္၏။

စၾက၀ဠာ၏ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံတည္ရွိေနဟန္ကို သေကၤတရည္ၫႊန္းကာ ေလာကီဘုံစဥ္မ်ားကို ငွက္ေပ်ာဖူးပုံေတာ္အထိ တည္ထားေဆာက္လုပ္ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီဘုရား တည္ထားကိုးကြယ္လႉဒါန္းသူ ဘုရားဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမတို႔ႏွင့္ ပူေဇာ္ဦးခိုက္ၾကသူအေပါင္းတို႔သည္ ေစတီေတာ္ႀကီးကို တရားသေဘာျဖင့္ ၾကည္ညိဳရင္း မဂ္ေပါက္ ဖိုလ္ဝင္ နိဗၺာန္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔တည္ထားခဲ့ေသာ အ႐ိုအေသျပဳအပ္၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ေစတီေတာ္၊ ပုထိုးေတာ္တို႔ကိုငံု၍ အမိုးအကာမ်ားအုပ္မိုးျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဗိသုကာက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရးသားအပ္ပါ၏။

မွီျငမ္း-
ျမန္မာ့႐ိုးရာဗိသုကာက်မ္း