၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

ဆရာစိုင္းထြန္းေအာင္ (B.Com.A.A)

ဂုဏ္ထူးမွတ္ ေသခ်ာေပါက္ရလိုလၽွင္ အခန္း(၁)၊ (၃)၊ (၄)နဲ႔(၅)ကို အပိုင္က်က္မွတ္ပါ။ အတြက္ပုစၧာပိုင္ရင္ အခန္း(၄)က်က္စာကို လႊတ္လို႔ရတယ္။ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ စာက်က္ခ်ိန္မရတဲ့ စာေျဖသူတို႔ကေတာ့ အခန္း(၁)၊ (၃)နဲ႔(၅)ကို က်က္ပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (က)(ခ)နဲ႔(ဂ)အတြက္ ေပးထားတဲ့နံပါတ္ေတြကို အေျဖလႊာမွာ အရင္ေရးထားပါ။ သက္ဆိုင္ရာအေျဖကိုေတာ့ က်က္စာ၊ တြက္စာေျဖၿပီးမွ မွား/မွန္၊ ကြက္လပ္ျဖည့္၊ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေျဖေတြကိုစဥ္းစားၿပီး တစ္ခုမက်န္ေျဖပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂။ အဓိပၸာယ္သက္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းအတြက္ အခန္း(၁)၊ (၃)၊ (၄)နဲ႔ (၅)ထဲက အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာက်က္ထားရင္ စိတ္ခ်ရတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၃၊ ၄ နဲ႔ ၅ က ပုံစံတူေမးခြန္းတစ္ပုဒ္စီမွာ အပိုင္း(က)နဲ႔(ခ)ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းပါတယ္။ အပိုင္း(က)ေမးခြန္းကိုေျဖရင္ အပိုင္း(ခ)က မွတ္စုတိုေတြကို ေျဖဖို႔မလိုပါဘူး။ အပိုင္း(ခ) ေမးခြန္းတို ေလးခုထဲက ႏွစ္ခုေျဖရင္ အပိုင္း(က)ကိုေျဖဖို႔ မလိုတာကို သတိျပဳရမယ္။ အပိုင္း(ခ)မွ ေမးခြန္း ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ ထဲက စုစုေပါင္းသုံးပုဒ္ကိုသာ ေျဖရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။ ေမးခြန္းရွည္ကို က်က္မွတ္တဲ့အခါ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး က်က္မွတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ-ေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုက်က္တဲ့အခါ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္မ်ား၊ အင္အားစုေဈးကြက္မ်ား၊ လုပ္အားေဈးကြက္၊ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္နဲ႔ ေငြေၾကးေဈးကြက္ရယ္လို႔ မွတ္စုတိုအျဖစ္ ေမးႏိုင္တယ္။ ဝယ္လိုအားကိုျပ႒ာန္းေသာအခ်က္မ်ား၊ ေရာင္းလိုအားကိုျပ႒ာန္းေသာအခ်က္မ်ား၊ ဗဟိုဘဏ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႕အသုံးစရိတ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးထဲက တစ္ခ်က္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ်က္၊ သုံးခ်က္ေပါင္းၿပီး မွတ္စုတိုေမးႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတေလ အင္အားစုအခေငြေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးတို႔၏သေဘာႏွင့္ ပုံေသေဈးႏႈန္းႏွင့္ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးတို႔၏သေဘာတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပပါလို႔ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္ၿပီးေမးႏိုင္တာကိုလည္း သတိျပဳပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၆ အတြက္ကေတာ့ နမူနာေမးခြန္းနဲ႔စံျပအေျဖတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္။ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာပါ။ အတြက္ပုစၧာတိုင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ပုံေသနည္း၊ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈအျပင္ သုံးသပ္ခ်က္ပါ ထည့္ေျဖရပါမယ္။


ေအာက္ပါဇယားတြင္ ကုန္စည္(၃)မ်ိဳး၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္၀ယ္ယူသည့္ အေရအတြက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္သည္ အေျခခံႏွစ္ျဖစ္သည္။ (၁) သက္ဆိုင္ရာႏွစ္မ်ား၏ CPI ကို တြက္ခ်က္ပါ။ (၂) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို တြက္ခ်က္သုံးသပ္ပါ။

စံျပအေျဖ။
စားသုံးသူမ်ား၏ ေဈးဆႏႈန္းကိန္း

စားသုံးသူမ်ား၏ အေထြေထြေဈးႏႈန္းအဆင့္ ေျပာင္းလဲပုံကိုေလ့လာရန္အတြက္ စားသုံးကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုအုပ္စုဖြဲ႕၍တြက္ခ်က္ရရွိေသာေဈးဆႏႈန္း ကိန္းကို စားသုံးသူမ်ား၏ ေဈးဆႏႈန္းကိန္းဟုေခၚသည္။

စားသုံးကုန္စည္အုပ္စု = ကုန္စည္ X (၄)ယူနစ္ + ကုန္စည္ Y (၃)ယူနစ္+ ကုန္စည္ Z (၂)ယူနစ္

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စားသုံးကုန္စည္အုပ္စုတန္ဖိုး = (၄×၁၅၀) + (၃×၃၀၀) + (၂×၄၀၀)
၆၀၀ + ၉၀၀ + ၈၀၀ = ၂၃၀၀ က်ပ္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စားသုံးကုန္စည္အုပ္စုတန္ဖိုး = (၄×၂၀၀) + (၃×၄၅၀) + (၂×၅၀၀)
= ၈၀၀ + ၁၃၅၀ + ၁၀၀၀
= ၃၁၅၀ က်ပ္

၂၀၀၅ ခုႏွစ္သည္ အေျခခံႏွစ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းအဆင့္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၃၆.၉% ျမင့္တက္လာသည္။

ေမးခြန္းပုံစံ(၂)

၁။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တို႔၏ ပို႔ကုန္ေဈးဆႏႈန္းကိန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ေဈးဆႏႈန္းကိန္းတို႔ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ေပးထားသည္။


(၂၀၀၁ ခုႏွစ္သည္ အေျခခံႏွစ္ျဖစ္သည္။)
(၁) ေဖာ္ျပပါႏွစ္မ်ား၏ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးကို တြက္ခ်က္ပါ။
(၂) ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို သုံးသပ္ပါ။

စံျပအေျဖ
ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳး

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးဆိုသည္မွာ ၎၏ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ေဈးႏႈန္းတို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။


၂၀၀၁ ခုႏွစ္သည္ အေျခခံႏွစ္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၏ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးမွာ ၁၁၄.၂ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္(အေျခခံႏွစ္)ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၁၀၀ ထက္မ်ားေသာေၾကာင့္ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးတိုးတက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွရေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ သြင္းကုန္မ်ားကို ပို၍ဝယ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခြင့္သာေသာ အေျခအေနရွိသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္၏ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳးမွာ ၁၃၃.၃ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ (အေျခခံႏွစ္)ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၁၀၀ ထက္မ်ားေသာေၾကာင့္ ကုန္ဖလွယ္မႈအခ်ိဳး တိုးတက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွရေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ သြင္းကုန္မ်ားကို ပို၍ဝယ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခြင့္သာေသာ အေျခအေနရွိသည္။

ေမးခြန္းပုံစံ(၃)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာ က်ပ္သိန္းေပါင္း
လုပ္ခ၊ လစာ ၉၅၂
အတိုး ၆၅
ငွားရမ္းခ ၁၂၀၈
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏အျမတ္ ၂၀၀၃၇
လုပ္ငန္းမ်ား၏အျမတ္ ၈၆၉၈
သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ား ၄၃၀
အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့ေၾကး ၂၃၀
ႏိုင္ငံျခားသို႔အသားတင္ေပးရေသာဝင္ေငြ ၂၀၅
တန္ဖိုးေလ်ာ့ ၄၇
(က) GDP, GNP ႏွင့္ NNP တို႔ကိုရွာပါ။
(ခ) အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိလွ်င္ တစ္ဦးက်၀င္ေငြကို ရွာပါ။

စံျပအေျဖ
တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ

တိုင္းျပည္ဝင္ေငြဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား တစ္ႏွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္မႈမွရရွိေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္ထြက္နည္း

ကုန္ထြက္နည္းဆိုသည္မွာ က႑အလိုက္ ကုန္ထြက္တန္ဖိုးမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခ်င္းအသုံးျပဳမႈတန္ဖိုးကိုႏုတ္၍ တြက္ခ်က္သည့္နည္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာ က်ပ္သိန္းေပါင္း
လုပ္ခ၊ လစာ ၉၅၂
အတိုး ၆၅
ငွားရမ္းခ ၁၂၀၈
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏အျမတ္ ၂၀၀၃၇
လုပ္ငန္းမ်ား၏အျမတ္ (+) ၈၆၉၈
အင္အားစုအခေငြေဈးႏႈန္းအရ GDP ၃၀၉၆၀
သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ား (+) ၄၃၀
အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့ေၾကး ၃၁၃၉၀
( – )၂၃၀
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအရ GDP ၃၁၁၆၀
ႏိုင္ငံျခားသို႔အသားတင္ေပးရေသာဝင္ေငြ ( – ) ၂၀၅
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအရ GDP ၃၀၉၅၅
တန္ဖိုးေလ်ာ့ ( – ) ၄၇
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအရ NNP ၃၀၉၀၈

ေလ့က်င့္ထားရန္ အတြက္ပုစၧာမ်ား
၁။ ေပးထားေသာဇယားမွ ကုန္စည္ X အတြက္ ဝယ္လိုအား၏ဝင္ေငြအေလ်ာ့အတင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းအေလ်ာ့အတင္းမ်ားကို တြက္ခ်က္သုံးသပ္ပါ။


၃။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္ေဈးကြက္၏ အားမၽွေျခအေပၚ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ကို ပုံမ်ားဆြဲ၍ သုံးသပ္ပါ။

(၁) သၾကားေဈးႏႈန္းတက္လာျခင္းႏွင့္ ႀကံသကာေရာင္းလိုအားေဈးကြက္
(၂) ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သီးႏွံေဈးကြက္
(၃) အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အသားေဈးကြက္
(၄) သားေရေဈးႏႈန္းတက္လာျခင္းႏွင့္ သားေရအိတ္ေဈးကြက္
၄။ ေငြေၾကးပမာဏ M သည္ က်ပ္ ၈၀၀၊ ေဈးႏႈန္း P သည္ ၅ က်ပ္ႏွင့္ ကုန္စည္အေရအတြက္ T သည္ ၄၀၀ ျဖစ္ပါက
(၁) အေပးအယူလုပ္သည့္တန္ဖိုး R ႏွင့္ ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈအခ်ိန္ V ကိုရွာပါ။
(၂) M သည္ ၁၀%၊ T သည္ ၂၅%တိုးလၽွင္
(က) V သည္ ပုံေသျဖစ္လၽွင္ M, T ႏွင့္ P ကို ရွာပါ။
(ခ) V သည္ ၁၅ ျဖစ္လၽွင္ P ကို ရွာပါ။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကသူမ်ား ဘာသာစုံစိတ္ႀကိဳက္အမွတ္ရၿပီး စိတ္ႀကိဳက္တကၠသိုလ္ေရာက္ပါေစ။