၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳလမ္းၫႊန္

မလိခဦးလွခ်စ္

ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ကို ေအာင္ပြဲဆင္ဖို႔ ေမးခြန္းပုံစံကို ပထမဆုံးေလ့လာထားရပါမယ္။ ပထဝီဝင္ေမးခြန္းအပိုင္း(က)မွာ ဓမၼဓိ႒ာန္ကို ေမးပါတယ္။ ၁(က)မွာ အမွား၊ အမွန္ေ႐ြးၿပီး မွန္ရင္ (မွန္)၊ မွားရင္ (မွား) ငါးခုေ႐ြးရပါမယ္။ ၁(ခ)မွာ ကြက္လပ္ ငါးခုေျဖရပါတယ္။ ၁(ဂ)မွာ အေျဖသုံးခုေပးထားၿပီးအမွန္တစ္ခုကို ေ႐ြး၊ ကြက္လပ္ထဲမွာ ျဖည့္ေပးရပါတယ္။ ငါးခုေျဖရပါတယ္။ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၁၅ ခုေမးၿပီးတစ္ခုကို တစ္မွတ္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၅ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(ဓမၼဓိ႒ာန္ကိုေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ထဲက သာေမးတာျဖစ္လို႔ မ်ားမ်ားဖတ္လို႔ရပါတယ္။ ဓမၼဓိ႒ာန္ဆိုတာက မွန္ရင္အမွတ္ျပည့္ရႏိုင္လို႔ ႀကိဳးစားေျဖၾကပါ။)

ပထဝီဝင္ေမးခြန္းအပိုင္း(ခ)မွာ သဘာ၀ပထဝီဝင္၊ အပိုင္း(ဂ)မွာ စီးပြားေရးပထ၀ီ၀င္၊ အပိုင္း(ဃ)မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပထဝီဝင္၊ အပိုင္း(င)မွာ ကမၻာ့ပထဝီဝင္ေမးပါတယ္။ ေမးခြန္းရွည္ႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ မွတ္စုတိုတစ္ပုဒ္၊ စုစုေပါင္း သုံးပုဒ္စီေမးၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ပုဒ္စီသာ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း(ခ) အတြက္ ၁၅ မွတ္၊ အပိုင္း(ဂ)အတြက္ ၁၅ မွတ္၊ အပိုင္း (ဃ) အတြက္ ၁၅ မွတ္၊ အပိုင္း (င)အတြက္ ၁၅ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(သဘာ၀ပထဝီဝင္ေျဖဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာအျပင္ သ႐ုပ္ျပပုံၾကမ္းေရးဆြဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပထဝီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပထဝီဝင္၊ ကမၻာ့ပထဝီဝင္ေျဖဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာအျပင္ အခ်ိဳးအစားက်တဲ့ေျမပုံၾကမ္းပါ ေရးဆြဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္)

ေမးခြန္းအပိုင္း(စ)မွာ လက္ေတြ႕ပထဝီဝင္ကိုေမးပါတယ္။ (က)မွာ စေကးစိပ္၊ စေကးက်ဲ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုကိုေမးပါတယ္။ ၁၀ မွတ္ဖိုးပါ။ (ခ)မွာ ကြန္တိုေျမပံုကိုေပးထားၿပီး ျဖတ္ပိုင္းပုံဆြဲခိုင္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာ၀ပထဝီဝင္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပထဝီဝင္ထဲက ေမးခြန္းေတြကိုေမးပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲၿပီးလည္း ေမးတတ္ပါတယ္။ ၁၅ မွတ္ေပးပါတယ္။

– (စာကိုေျဖတဲ့အခါ အပိုင္ဆုံးကိုအရင္ေျဖၿပီးမွ က်န္တာကို ရသေလာက္ႀကိဳးစားေျဖပါ။ တစ္ပုဒ္မွခ်န္မထားဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။)

– လက္ေတြ႕ပထဝီဝင္လမ္းၫႊန္

(လက္ေတြ႕ပါပိုင္ရင္ အမွတ္ေကာင္း႐ံုသာမက ဂုဏ္ထူးပါထြက္မယ္)

စေကးစိပ္ႏွင့္ စေကးက်ဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္

၁။ ေမးခြန္းမွာေပးထားတာကို အရင္ကူးပါ။
၂။ ေမးခြန္းမွာလိုခ်င္တာအတိုင္း မ်ိဳးတူေအာင္ဖြဲ႕ပါ။
၃။ ေျခာက္လက္မအတြက္ရွာပါ။
၄။ အနီးဆုံးကိန္းျပည့္ယူပါ။
၅။ အနီးဆုံးကိန္းျပည့္အတြက္ လက္မရွာပါ။(ဆြဲရမည့္မ်ဥ္းအရွည္ရမည္။)
၆။ အနီးဆုံးကိန္းျပည့္ကို ေမးခြန္းမွာလိုခ်င္တာနဲ႔စားပါ။(အပိုင္းရသည္။)
၇။ ရေသာအပိုင္းကို ဆခြဲကိန္းရွာပါ။ (ပထမကိန္းသည္ အပိုင္းႀကီး၊ ဒုတိယကိန္းသည္ အပိုင္းငယ္)

သတိျပဳရန္အခ်က္

၁။ စေကးစိပ္ေမးလၽွင္ လမ္းၫႊန္အတိုင္း(၁)မွ (၆) အထိ၊ စေကးက်ဲေမးလၽွင္ (၁)မွ (၇)အထိ တြက္ရပါမယ္။
၂။ ဆခြဲကိန္းခြဲရာမွ ပထမကိန္းနဲ႔ ဒုတိယကိန္းဟာ ကြာျခားခ်က္အနည္းဆုံးျဖစ္ရပါမယ္။ ပထမကိန္းဟာငယ္ၿပီး ဒုတိယကိန္းဟာ ႀကီးရပါမယ္။ (ပထမကိန္းႏွင့္ ဒုတိယကိန္းတူလၽွင္လည္းရပါတယ္။) ဥပမာ-၁၆=၂×၈ (သို႔) ၄×၄ (၄×၄ ကိုယူပါ။) ၅၀=၂×၂၅ (သို႔)၅×၁၀(၅×၁၀)ကိုယူပါ။

– ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္

၁။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံစေကးတြက္သည့္အခါ ေမးခြန္းမွ လိုအပ္ခ်က္ကိုအရင္ေရးၿပီး ပုံေသနည္းကို ဆက္ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ ပုံေသနည္းကို ဂဏန္းျဖင့္အစားထိုးၿပီ မ်ိဳးတူေအာင္လုပ္၍ အေျဖရွာပါ။
၂။ ပိုင္းေ၀ႏွင့္ပိုင္းေျခကို မ်ိဳးတူေအာင္ဖြဲ႕ပါ။ ပိုင္းေဝသည္လက္မျဖစ္၍ ပိုင္းေျခသည္ ကိုက္၊ေပျဖစ္လၽွင္ ပိုင္းေျခကို လက္မေျပာင္းရမယ္။(ေပကို လက္မဖြဲ႕လၽွင္ ၁၂ျဖင့္ေျမႇာက္၊ ကိုက္ကိုေပဖြဲ႕လၽွင္ ၃ ျဖင့္ေျမႇာက္၊ ကိုက္ကိုလက္မဖြဲ႕လၽွင္ ၃၆ျဖင့္ေျမႇာက္ရမည္။)
၃။ အခ်ိဳးစေကးမွ အပိုင္းစေကး၊ အပိုင္းစေကးမွ အခ်ိဳးစေကးေျပာင္းတတ္ရမည္။

RF = အခ်ိဳးစေကး
PD = ဓာတ္ပုံေပၚအကြာအေဝး
GD = ေျမျပင္ေပၚအကြာအေဝး
f = ကင္မရာဆုံတာ
MD = ေျမပုံေပၚအကြာအေဝး
Map Scale = ေျမပုံစေကး
A = ပင္လယ္ျပင္အထက္အျမင့္
h = ကုန္းေျမအျမင့္

(ပုံေသနည္းေလးခုကို အလြတ္က်က္ၿပီး ပုံႏွိပ္စာအုပ္မွပံုစံႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္၍ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ထားလၽွင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမဆို ေျဖဆိုႏိုင္ပါမည္။)

ကြန္တိုေျမပုံ ျဖတ္ပိုင္းပုံဆြဲနည္း

၁။ ျဖတ္ပိုင္းပုံအတြက္ ကြန္တိုေျမပုံေပၚရွိ “က”ႏွင့္ “ခ”အမွတ္တို႔ကို ခဲတံျဖင့္ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဆက္ပါ။
၂။ “က”ႏွင့္ “ခ”မ်ဥ္းေျဖာင့္ေပၚတြင္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ကြန္တိုမ်ဥ္းကို အျမင့္ေပႏွင့္တကြ မွတ္သားထားရမည္။ ပင္လယ္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ၿမိဳ႕၊ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းတို႔ရွိပါက ၎တို႔ကိုလည္း မွတ္ရမည္။
၃။ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွတ္သားၿပီးပါက ကြန္တိုေျမပုံစာ႐ြက္ကို “က”မွ “ခ”သို႔ မ်ဥ္းသားထားသည့္အတိုင္းေခါက္ပါ။
၄။ မွတ္သားထားေသာ စာ႐ြက္ေခါက္ကို ဂရပ္စာ႐ြက္ေပၚထပ္၍ “က”မွ “ခ”အမွတ္ကို မွတ္ပါ။ ဂရပ္စာ႐ြက္ေပၚတြင္ “က”မွ “ခ”သို႔ အမွတ္မွတ္ၿပီးေသာအခါ အလ်ားလိုက္မ်ဥ္းေျဖာင့္ဆြဲပါ။ “က”အမွတ္ေပၚတြင္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းကို ေထာင္ပါ။ “က”ေနရာတြင္ “သုည”ဟုမွတ္ၿပီး တစ္လက္မတြင္ ေပ ၁၀၀၀ ဟုမွတ္ပါ။ “ခ”အမွတ္ေပၚမွလည္း ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းေထာင္ပါ။ ဆက္လက္၍ မိမိမွတ္သားထားေသာ အျမင့္ေပမ်ားကို စေကးအတိုင္း အမွတ္မ်ားမွတ္သားေပးရမည္။

ဥပမာ – တစ္စိတ္ = ၁၀၀’ (၁” တြင္ ၁၀ စိတ္)
၅။ အမွတ္အသီးသီးကို ခဲတံျဖင့္ ေျပျပစ္စြာဆက္ပါ။ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေနရာမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ခ်ိဳင့္ေပးရမည္။ (ျမစ္ U ၊ ေခ်ာင္း V ) ၊ ျဖတ္ပိုင္းမ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ရွိေသာ ေတာင္ထိပ္၊ ၿမိဳ႕၊ ႐ြာ၊ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ပင္လယ္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းတို႔ကို ျမားျပ၍ေရးသားရမည္။ အမည္ရွိပါက အမည္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပရမည္။

၆။ ကြန္တိုျဖတ္ပိုင္းပုံဆြဲ ျဖတ္ပိုင္းပုံကို ေဘာင္ခတ္ေပးရမည္။ ပုံ၏အေပၚပိုင္းတြင္ “က”မွ “ခ”သို႔ ျဖတ္ပိုင္းပုံဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ပုံ၏ေအာက္တြင္ စေကးကိုေရးရမည္။

ကြန္တိုစာေျဖရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

၁။ ကြန္တိုေျမပုံ သဘာ၀အေျခခံပထဝီဝင္၊ စီးပြားေရးပထဝီ၊ လူမႈေရးပထဝီဝင္စသည္ျဖင့္ ေမးႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ၍လည္း ေမးႏိုင္ပါသည္။
၂။(က)သဘာ၀ပထဝီဝင္လို႔ေမးရင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ေရဆင္း၊ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာ၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္ပါ။
(ခ) လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပထဝီဝင္လို႔ေမးရင္ ၿမိဳ႕ျပေက်း႐ြာမ်ား၊ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး။
(ဂ) စီးပြားေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလို႔ေမးရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ဆားခ်က္လုပ္ငန္း၊ လမ္းခင္းေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊
(ဃ) လူမႈေရးပထဝီဝင္လို႔ေမးရင္ၿမိဳ႕ျပက်း႐ြာမ်ား၊ (အမည္၊ တည္ေနရာ၊ ပုံသဏၭာန္၊ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕႐ြာ)၊ လူဦးေရ အနည္း၊ အမ်ား(လူေနထူ၊ အသင့္အတင့္၊ လူေနက်ဲပါး)၊ လူေနပ်ံ႕ႏွံ႔ပုံ၊ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ။
(င) ေဒသႏၲရပထဝီဝင္လို႔ေမးရင္တည္ေနရာ၊ အက်ယ္အဝန္း၊ သဘာ၀ပထဝီဝင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျဖပါ။

၃။ မိမိသင္ၾကားခဲ့ေသာေက်ာင္းမွ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ မွတ္စုမ်ား၊ သင္႐ိုးကုန္စာအုပ္မ်ား၊ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္က်က္မွတ္သည့္အျပင္ အျပည့္စုံဆုံးျဖစ္ခ်င္ရင္ ပထဝီဝင္ဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေရးသားေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ အေထာက္အကူျပဳ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံေလ့လာသင့္ပါသည္။

ခၽြန္ခၽြန္မြန္မြန္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ေမတၱာပို႔ပါတယ္။