ျမန္မာနိုင္ငံကိုတြန္းအားေပးရန္စင္ကာပူကိုဟာဆီနာေတာင္းဆို

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံကိုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ဘဂၤါလီ(မူရင္းသတင္းတြင္ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖၚျပ)အေရးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီးအျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးေရးစင္ကာပူအေနႏွင္႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုတြန္းအားေပးရန္ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ရွိက္္ဟာဆီနာကစင္ကာပူ

ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္လီရွန္လြန္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း Daily Star သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

စင္ကာပူသမၼတရံုးတြင္စင္ကာပူသမၼတဟာလီမာ၊စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္းတို႔ႏွင့္ယမန္ေန႔ကေတြ႔ဆံုစဥ္၎ကယင္းကဲ႔သို႔ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

စင္ကာပူႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံတို႔မွာအာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံေတြျဖစ္သည့္အတြက္ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဘဂၤါလီ(မူရင္းသတင္းတြင္ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖၚျပ)မ်ားကိုျပန္လည္လက္ခံရန္အေရးအႀကီးေၾကာင္းျမန္မာအစိုးရနားလည္ရန္စင္ကာပူနိုင္ငံအေနႏွင့္နားခ်နိုင္လိမ့္မည္ဟု
ယံုၾကည္ေၾကာင္းဟာဆီနာကစင္ကာပူေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ၌ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သည္ဒုကၡသည္တစ္သန္းေက်ာ္
ခန္႔ကိုလက္ခံထားရၿပီး၄င္းတို႔အနက္၇သိန္းခန္႔မွာမၾကာေသးမီကရခိုင္ေဒသမွေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊၄င္းတို႔အေနနဲ႔ျမန္မာနိုင္ငံႏွင္႔ျပန္လည္လက္ခံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္းျပန္လည္လက္ခံေရးမွာအေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးေၾကာင္႔ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္းဟာဆီနာကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈ၏အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အေနျဖင့္စင္ကာပူနိုင္ငံႏွင္႔ကုန္သြယ္မႈ၊စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင္႔လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းစင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ရွာဟီဒူဟာကြီးကဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သည္စင္ကာပူနိုင္ငံႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းႏွင့္အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေတြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လိုလားေနၿပီးစင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ကဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရွိအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟုဆိုသည္။

စင္ကာပူသမၼတႏွင့္စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ႏွစ္ေယာက္လံုးကိုယခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံသို႔အလည္အပတ္လာရန္ဟာဆီနာကဖိတ္ေခၚခဲ႔ၿပီးႏွစ္ဦးလုံးကလက္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref;Daily Star

-Ads-
-Ads-