ရခိုင္အေရး ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ရန္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္-၁၂

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၁၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံတြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ကန္႔ကြက္ရန္ မတ္ ၁၂ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

‘(၁၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားညီလာခံမွာ အေရးေပၚကိစၥရပ္ Emergency Item အျဖစ္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျပတ္သားစြာကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈကို အတည္ျပဳဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တင္သြင္းတဲ့အစီရင္ခံစာကို မွန္ကန္ျပတ္သားတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔အတူ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပအပ္ ပါတယ္’ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-

အဆိုပါညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေျခအေနအေပၚ Emergency Item အျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ မ်ဳိးႏြယ္အစုလိုက္
သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားအနက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ေၾကညာခ်က္တို႔မွာအေရးပါသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ ေၾကညာစာတမ္းပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ေၾကညာခ်က္တို႔ကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က သေဘာတူခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး Emergency Item ရွစ္ခုကို ေမာ္႐ိုကို၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အီရန္ ၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔မွ သီးျခားတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တင္သြင္းရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ႏိုုင္ငံသားအခြင့္္အေရးေပးေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳေရး၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

(၁၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ႐ုရွား
ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရသည္။ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏုိင္ငံ၊ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

-Ads-
-Ads-