ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ဧရိယာအတြင္းသတိျပဳ၍ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ဓာတ္​ပံု- ထက္​သူရ(​ေတာင္​တြင္​းႀကီး)

ေတာင္တြင္းႀကီး၊ မတ္ – ၁၃

ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနျပည္ေတာ္-ေတာင္ တြင္းႀကီး လမ္းမိုင္တိုင္အမွတ္(၃၉)ႏွင့္(၄၀) ၾကားလမ္း၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ပေလြးႀကိဳးဝိုင္းအကြက္အမွတ္(၅၅)တြင္မနက္ျဖန္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအတြက္ေနျပည္ေတာ္-ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းပိုင္း လုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္း၌ဂရုတစိုက္ျဖတ္သန္းသြားလာၾကရန္နွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဧရိယာအနီးတြင္ ရပ္တန္႕နားေနျခင္းျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားလံုးဝမျပဳလုပ္ၾကရန္လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကအမ်ားျပည္သူထံသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

-Ads-
-Ads-

၂၀၁၈ ခုနွစ္မိုးရာသီတြင္ စီးပြားေရးကြ်န္းစိုက္ခင္း ၁၅၀ဧကကိုစိုက္ပ်ိဴးရန္လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီး ဌာနဥတၲရီိရိျမိဳ႕နယ္ေဂြးခ်ိဳေက်းရြာအနီးလယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္ ပေလြးႀကိဳးဝိုင္းထဲတြင္စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

လက္ရွိတြင္စိုက္ခင္းေျမျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေတာင္ယာေျမခုတ္ျခင္း/ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္၍ မိုးမက်မီေတာင္ယာမီးရိႈျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ေနျပည္ေတာ္-ေတာင္တြင္း ႀကီးလမ္းတြင္သြားလာေနၾကသည့္အမ်ားျပည္သူမ်ားအားသတိျပဳ၍သြားလာၾကရန္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-Ads-
-Ads-