လုံျခံဳမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ နည္းပညာ

(စံေတာ္ခ်ိန္-သုတေရးရာအျဖာျဖာ)