အင္န္ဗြီစီကတ္ကိုင္ေဆာင္ထား႐ုံျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္၊ မျဖစ္ စိစစ္၍ထုတ္ျပန္ေပးရန္ သမၼတထံ စာေပးပို႔ေတာင္းဆို

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၇

NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္႐ုံျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးေပးျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒခုံ႐ုံးမွစိစစ္၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၇ ခုက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ စာေပးပို႔ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ တန္းတူ ညီမၽွအခြင့္အေရးေပးမွသာလၽွင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ျပည္ပ၏ေတာင္းဆိုမႈကို NLD ပါတီက အေလးအနက္ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၂၇ ခုတို႔၏ ေပးပို႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကမူ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္သည္ မွားယြင္းေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ်က္မွာ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ အားထား ယုံၾကည္ရမႈမရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေပးပို႔စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္မႈမခံယူရေသးသူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသရန္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနရာေဒသမေ႐ြး လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္လုံၿခဳံေရး၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၏အနာဂတ္အေရးတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါသျဖင့္ လက္မခံ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၇ ခုက ေၾကညာသည္။

အေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာျပည္သူ႕အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ အတိအလင္းပါရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားသူ၊ ရမ္းကားေမာက္မာသူ၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းသိျပည္သိေပၚေပါက္ေနသည့္တိုင္ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမွ အေရးယူမႈ သာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကို ပစ္ပယ္ထားသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ (Right to Recall) ဥပေဒကို အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေတာင္းဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေရး၊ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စုေပါင္း ဖန္တီးႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ယခုေပးပို႔သည့္စာတြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။