လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဘယ္လိုအခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံေတြ႔ေနရလဲ…

(စံေတာ္ခ်ိန္-ျပည္သူထဲျပည္သူ႔အသံ)