အပူဒဏ္ထဲက အေျခခံအလႊာ

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)