ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွ သာေကတတံတား

စံေတာ္ခ်ိန္-ရန္ကုန္အတိတ္၊ရန္ကုန္ပုံရိပ္