တကၠသိုလ္ ၁၁ ခု၏ ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာမည့္ရက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အလိုက္ သီးျခားတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူသည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ေက်ာင္း၏ ဝင္ခြင့္ေၾကညာမည့္ရက္၊ ေငြသြင္းမွတ္ပုံတင္ရမည့္ရက္မ်ားကို ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရက္ေျပာင္းလဲေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ဩဂုတ္၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည့္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္း ေၾကညာမည့္ရက္ကိုယခင္က ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခုတြင္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာမည့္ရက္ကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေငြသြင္းမွတ္ပုံတင္သည့္ရက္ကို ယခင္က တကၠသိုလ္အသီးသီးအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ယခုစက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္အထိဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုတို႔ မွာ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(႐ြာသာႀကီး)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္( လႈိင္နယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ လက္ခံျခင္းကို ဇြန္ ၁၅ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ရက္အထိျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးလူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမႈ႕မ်ားကုိတစ္ခုခ်င္း အလိုက္ ရက္မ်ားသတ္မွတ္ကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။