ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ပထမႏွစ္သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္မ်ား စတင္ေခၚယူ

ရန္ကုန္၊ ဩ၈ုတ္-၁၇

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ရန္ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၃ရက္မွစ၍ အဆိုပါတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တကၠသိုလ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္က ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္Computer Science and Engineeringႏွင့္Electornics and Commumications Enginnerစသည့္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကိုသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုလၽွင္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၆၀စီ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနအားလုံးမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို သိပၸံတြဲ၊ ဝိပၸံတြဲအပါအဝင္ ဘာသာတြဲငါးမ်ိဳးျဖင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေခၚယူထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားဧည့္ပါေမာကၡမ်ား ပါဝင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအား နားလည္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကသၠ လို ဝ္ င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း/မိတၱဴ၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စာရင္း မူရင္း /မိတၱဴ၊ ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္း/မိတၱဴ၊ ေျခာက္လအတြင္း႐ိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔အ႐ြယ္ ဓာတ္ပုံေလးပုံ၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းမွ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ စာစစ္ဌာန(သို႔) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္စာစစ္ဌာန တစ္ခုခု၌အရည္အခ်င္းစစ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ကာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲရမွတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ရမွတ္ကို ပူးတြဲ၍ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာလက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အရည္အခ်င္းစစ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲႏွစ္နာရီေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝင္ခြင့္အတြက္ ေျဖဆိုရမည့္ခုံအမွတ္မ်ားႏွင့္ စာစစ္ဌာနမ်ားကိုျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပ ညာတကၠသိုလ္၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားႏွင့္ www.miit.edu.mm တြင္ေၾကညာ၍ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားမရွိပါက စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ကာ သင္တန္း ျပီးဆုံးပါကB.E(Hons)ဘြဲ႕ကုိအပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ www.miit.edu.mm တြင္လည္းေကာင္း၊ဖုန္း ၀၉-၇၈၅၅၇၇၀၆ ၊ ၀၉၇၈၅၅၇၇၀၉ တုိ႕သို႕တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ေျကာင္းသိရသည္။