စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ ညေနခင္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈ

(၁-၉-၂၀၁၈၊စေနေန႔)