ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေပးထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းရန္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္ ေေရးအုပ္စုမ်ား အီးယူကိုသတိေပးထား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေပးအပ္ထားေသာကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းရန္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကို သတိေပးထားေၾကာင္း ဖိုင္နင္ရွယ္တိုင္းမ္သတင္းစာက ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္တြင္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရရွိထားေသာ ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းပါက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိထားေသာ ဥေရာပသမဂၢေဈးကြက္သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ား အခြန္လြတ္တင္ပို႔ခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း အီးယူကုန္သြယ္ေရးမဟာမင္းႀကီး စီစီလီရာ ဖမ္းစထ႐ြန္းကေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာထားသည္။

-Ads-
-Ads-

သို႔ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဘင္ဂါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ အေရးယူပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိသည့္ အဝတ္အစားႏွင့္ ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းမ်ား အရင္ဆုံး ထိခိုက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အေရးယူမည္ဆိုပါက အဝတ္အစားႏွင့္ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ H & Mအဝတ္အထည္ကုမၸဏီကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားသည္။

အဝတ္အထည္ႏွင့္ ခ်ည္ထည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းအနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာအသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၃ ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးအထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းပါကအမ်ဳိးသမီး ငယ္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးရ ဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢသို႔တင္ပို႔ေနေသာ ပို႔ကုန္မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာအဝတ္အထည္ႏွင့္ ခ်ည္ထည္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

-Ads-
-Ads-