ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ဥပမာဆုိရေသာ္ အုိင္အုိဒင္းဓာတ္ခ်ဳိ႔တဲ့ ေသာ ေရမ်ားကို
ေသာက္သံုးေနၾကရသူမ်ားတြင္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ
ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္းႏွင့္ ခဲမႈန့္၊ ခဲေငြ႔မ်ားပါေသာေလကို
႐ွဴ႐ႈိက္မိပါကလည္း ခဲဆိပ္သင့္သည့္
ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလာကတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ မေရြး လူမွန္သမွ် ေဆးပညာ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးမ်ားမွာ က်န္းမာအသက္ရွည္ၾက၍ အခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား မ်ားစြာခံစားၾကရၿပီး အသက္တုိၾကရသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကိုေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ေနထုိင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီမႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဟုဆုိရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေလးခုသာရွိပါသည္။ ယင္း
တို႔မွာ-

(၁) သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္
(၂) ႐ူပပတ္၀န္းက်င္
(၃) မိတၱပတ္၀န္းက်င္
(၄) ဓာတုပတ္၀န္းက်င္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္ဆုိသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရသတၱ၀ါမ်ား၊ ကုန္းသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားစြာရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသက္ရွိသတၱ၀ါတို႔သည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔ ႀကီးမားသည့္အႏၲရာယ္ကိုလည္းေပးႏုိင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာအသက္ရွည္ေရးတြင္ သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္သည္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာ၌ ရွိေနပါသည္။

႐ူပပတ္၀န္းက်င္ဆုိသည္မွာ ျဒပ္၀တၳဳပစၥည္းျဖစ္သည့္ သက္မဲ့ပစၥည္းအားလံုးကို ေခၚဆုိပါသည္။ ထုိအရာ၀တၳဳတို႔သည္ က်န္းမာအသက္ရွည္ေရးအတြက္ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ကိုလည္းေပးႏုိင္ၾကပါသည္။

ဥပမာဆုိရေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားသည္ ေလမရွိလွ်င္ အသက္မရွင္ႏုိင္ပါ။ ေလရွိေသာ္လည္း ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါ၀င္ေနသည့္ မသန္႔ရွင္းေသာေလမ်ားကို ႐ွဴ႐ႈိက္ေနရပါက မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်က်န္းမာအသက္ရွည္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

မိတၱပတ္၀န္းက်င္ဆိုသည္မွာ လူအခ်င္းခ်င္းအတြက္ ရည္ၫႊန္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္၍ မရႏိုင္ပါ။ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေနတတ္သည္ျဖစ္ရာ လူမႈအေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရးသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ရပါမူ စိတ္ပူပန္တတ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္အားငယ္ေစျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။

ဥပမာဆုိရေသာ္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည့္ေရာဂါရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူအမ်ားက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ရွား၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ၾကလွ်င္ ကာယသုခဆံုး႐ႈံးရသည္သာမကမိတၱသုခ၊ စိတၱသုခမ်ားလည္း ဆံုး႐ႈံးရရွာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတုပတ္၀န္းက်င္ဆုိသည္မွာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုဆုိလုိသည္။ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမႏွင့္ သက္ရွိသက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစြဲေနေသာေဆး၀ါးမ်ားမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ယူရသျဖင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္လူတို႔၏က်န္းမာေရးအား သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အက်ဳိးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္သကဲ့သို႔ အဆုိးကုိလည္းျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

ဥပမာဆုိရေသာ္ အုိင္အုိဒင္းဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေရမ်ားကို ေသာက္သံုးေနၾကရသူမ်ားတြင္လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္ပြားတက္ျခင္းႏွင့္ ခဲမႈန္႔၊ခဲေငြ႕မ်ားပါေသာေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္မိပါကလည္းခဲဆိပ္သင့္သည့္ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္က်န္းမာေရးကို အက်ဳိးျပဳသကဲ့သုိ႔ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ လူသတၱ၀ါသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖင့္ ေနတတ္သည္ျဖစ္ရာ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူတုိ႔၏ဓေလ့၊ ထံုးစံ၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားသည္လည္း မိမိ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာအသက္ရွည္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ မွားယြင္းသည့္အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍က်န္းမာအသက္ရွည္ေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္မည့္ မိသားစုဘ၀ကိုထာ၀ရပိုင္ဆုိင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။