စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ညေနခင္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈ

(၂၀-၁၂-၂၀၁၈၊ၾကာသပေတးေန႔)