စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ညေနခင္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈ

(၂၂-၁၂-၂၀၁၈၊စေနေန႔)

-Ads-
-Ads-