အေမရိကန္သတင္းစာအခ်ိဳ႕ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရ သတင္းစာထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္သတင္းစာအခ်ိဳ႕ အဓိကပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကုန္ေၾကာင္း အေမရိကန္သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္တိုင္းမ္၊ ခ်ီကာဂိုထရီ ႁဗြန္း၊ ေဘာ္လ္တီမိုးဆန္းႏွင့္ ထရီႁဗြန္းထုတ္ေဝေရးမွပိုင္ဆိုင္ေသာ အျခားသတင္းစာ တစ္ေစာင္တို႔၏ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရးမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။

တူညီသည့္ ပုံႏွိပ္စက္တြင္ ပုံႏွိပ္စာ႐ြက္မ်ားမၽွေဝျခင္းကို ထိခိုက္ေစသည့္ Malware ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ပထမဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း အယ္လ္ေအတိုင္းမ္သတင္းဌာနက ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခိုးယူရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္မႈ အျဖစ္ အေျခခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတိက်သည့္ဆာဗာမ်ားကို ပိတ္ပစ္ရန္ ယင္း ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈက ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္၊ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားက ေျပာဆိုသည္။