ဒီေဂ်လမ္းသစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေဖာက္သူ

စံေတာ္ခ်ိန္_လူမႈဘ၀ရုပ္ပုံလႊာ

ေလာကမွာျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္တစ္ခုကိုအေျခခံၿပီးျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္ေၾကာင္း လူငယ္ဒီေဂ်တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒီေဂ် OU J ကလက္ေတြ႕ျပသနိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

အင္တာနက္ကေန ဂီတပညာကို ေလ့လာၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီေဂ်သမားတစ္ဦးအျဖစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-
-Ads-
-Ads-