တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေမာ္႐ိုကိုျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ရာဘတ္ရွိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ဆန္႔က်င္ေရး စု႐ုံးလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၂ ဦးကို ျပန္လႊတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။

ဧၿပီ၂၁ ရက္ ေမာ္႐ိုကိုျပည္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံရ သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရား႐ုံးတစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ သီတင္းပတ္မၽွအၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

အဆိုပါ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆို ထားသည္။

အလံမ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခံတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ “Rif Movement” အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-Ads-
-Ads-