ယီမင္တြင္ ယခုႏွစ္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္သူ ၄၆၀၀၀၀ ရွိဟု ကုလဆို

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ေပါင္း ၄၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ တစ္ႏွစ္လုံး ၃၈၀၀၀၀ ရွိသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထက္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ၇၀၅ ဦးရွိရာ ေသဆုံးသူ ၇၅ ဦးေက်ာ္ရွိသည့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဖာဟန္ဟက္ကေျပာသည္။

ယီမင္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဝမ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ မၾကာေသးမီက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္သုံးေရသန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါးရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။

-Ads-
-Ads-

ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယီမင္ႏိုင္ငံ တစ္လႊားတြင္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ကုသေရးဌာန ၁၂၀၀နီးပါးဖြင့္လွစ္၍ ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

-Ads-
-Ads-