ကမၻာေပၚ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသသူ ၄၆၄၀၀၀ ဦးရိွ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၄၆၄၀၀၀ ရွိခဲ့ရာ အဆိုပါေသဆုံးသူဦးေရမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသည့္ ဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လူသတ္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားရာေဒသမွာ အေမရိကျဖစ္သည္ဟု ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူသတ္မႈေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းဌာနအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္၍ ေသဆုံးသူလူဦးေရမွာ ျမင့္တက္လာစဥ္ ကမၻာ့လူဦးေရတိုးတက္မႈက ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ အတြက္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမည့္အႏၲရာယ္မွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္သိန္းအနက္ လူသတ္မႈ ၇ ဒသမ ၂ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္သိန္းလွ်င္ လူသတ္မႈ ၆ ဒသမ ၁ အထိ ေလ်ာ့က်လာသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၆၄၀၀၀ ရွိၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၈၉၀၀၀ ေသဆုံးကာ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၂၆၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

-Ads-
-Ads-