သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆို

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္တြင္ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕မွ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အမႊမ္းတင္ေျပာဆိုၿပီး တစ္ဖက္တြင္မူ ဒီမိုကရက္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေဝဖန္ျပစ္တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ ေလထုႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ စြမ္းအင္အလုပ္အကိုင္ ေနရာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းအတြက္ ၎၏မူဝါဒမ်ားအား သမၼတထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုထားၿပီး တစ္ဖန္ မမွ်တေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါရီရာသီဥတုသေဘာတူညီမႈမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေျပာဆိုထားသည္။

အေမရိကန္မ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတထရန္႔က ေျပာသည္။

-Ads-
-Ads-

သို႔ေသာ္ ရာသီဥတုကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ သမၼတထရန္႔၏ ေလွ်ာ႔ခ်မႈအမ်ားစုကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်သည္။

သမၼတထရန္႔၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံထားသည္။ ၎သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုမူ ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

-Ads-
-Ads-