ၿဗိတိန္တြင္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ဝင္ေငြအေကာင္းဆုံးျဖစ္

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္စုအဖြဲ႕လုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္အဆင့္တူ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား လူျဖဴလုပ္သားမ်ားထက္ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း တရားဝင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ခလစာကြာဟမႈ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလုံးသည္ ၿဗိတိန္လူျဖဴလုပ္သားမ်ားထက္ ပိုမိုနည္းပါးေသာ လုပ္ခလစာကို ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မ်ိဳးႏြယ္စုအတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႀကီးမားဆုံး ဝင္ေငြကြာဟမႈရွိၿပီး ၎တို႔သည္ ၿဗိတိန္လူျဖဴအလုပ္သမားမ်ားထက္ ဝင္ေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္း႐ုံးက ေျပာၾကားသည္။

-Ads-
-Ads-

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ လူျဖဴမ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ား၏ ဝင္ေငြထက္ ၃ ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းသို႔ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ဝင္ေငြရရွိမႈ စာရင္းအသီးသီးကို အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္း႐ုံးက တရားဝင္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ ၿဗိတိန္ လူျဖဴအလုပ္သမားမ်ားထက္ ၃၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

-Ads-
-Ads-