စာေရးဆရာမ အျဖဴေရာင္( ေရႊ ) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စံေတာ္ခ်ိန္_စာေပရပ္၀န္း