ၿဗိတိန္၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ အာမခံေျပာၾကား

ၿဗိတိန္အစိုးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားသစ္ ၁၀၀၀၀ အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔ရွာေဖြခြင့္ အာဏာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က အာမခံေျပာၾကားလိုက္သည္။

အၾကမ္းဖက္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေရးယူရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ဆန္းေဒးေမးလ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားလိုက္သည္။

ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ေရးဥပေဒမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ေျပာဆိုသည္။ တိုရီပါတီ၏ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုလုံး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလဘာအတိုက္အခံပါတီဝင္တစ္ဦးက ေဝဖန္လိုက္သည္။

-Ads-
-Ads-

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးက အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္မ်ား မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္သစ္ ၂၀၀၀၀စုေဆာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္လက အာမခံေျပာဆိုသည္။ယင္းမွာ ကြန္ဆာေဗးတစ္အစိုးရ အာဏာရၿပီး ရာထူးျပဳတ္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရနီးပါး ျပန္လည္အစားထိုးမည့္လကၡဏာျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-