လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သတင္းမွန္ရယူၾကရန္ သမၼတဘိုဆိုနာ႐ို အႀကံျပဳ

ကမၻာႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မသြားေစေရး ကယ္တင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အတြင္းက်က် သတင္းမွန္ရယူၾကပါရန္ ဘရာဇီးသမၼတ ဘိုဆိုနာ႐ိုက အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို႔ကို မည္သို႔ ေပါင္းစပ္ေပးမည္နည္းဟူေသာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာ၌ ဘရာဇီးသမၼတ ဘိုဆိုနာ႐ိုက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမဇုန္သစ္ေတာအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ သမၼတ ဘိုဆိုနာ႐ိုမွာ မၾကာမီကေဝဖန္ျပစ္တင္ခံခဲ့ရသည္။

-Ads-
-Ads-

ယင္းေနာက္ သမၼတ ဘိုဆိုနာ႐ိုက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟူ၍ သတင္းထုတ္ျပန္သည့္ ဌာန၏အႀကီးအကဲအား ျပႆနာကိုပုံႀကီးခ်ဲ႕ လုပ္ႀကံေဖာ္ျပရပါမည္လားဟုဆိုကာ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္သည္။

ကမၻာႀကီး၏ ဖန္လုံအိမ္အာနိသင္ ေလးပုံတစ္ပုံမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟူေသာသတင္းကို ကိုးကားကာ သတင္းေထာက္က ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ သမၼတ ဘိုဆိုနာ႐ို၏ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-