ဂြါတီမာလာ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဂ်ိဳင္မက္ေတး ေအာင္ပြဲခံအႏိုင္ရ

ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံ၏ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရလဒ္မ်ား ေရတြက္အၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အႀကီးအကဲေဟာင္း အလက္ဂ်န္ဒ႐ိုဂ်ိဳင္မက္ေတးသည္ ေအာင္ပြဲခံအႏိုင္ရသြားေၾကာင္း ဘီဘီစီက ထုတ္ျပန္သည္။

မဲအေရအတြက္ေပါင္း ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေခါင္းေဆာင္ အလက္ဂ်န္ဒ႐ိုသည္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိထားၿပီး ၎၏ ဗဟိုလက္ဝဲၿပိဳင္ဘက္ စန္ဒရာေတာရက္စ္မွာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္။

သမၼတကေတာ္ေဟာင္း မီးစ္ေတာရက္စ္သည္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲအား တတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မစၥတာဂ်ိဳင္မက္ေတးမွာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

ဂြါတီမာလာျပည္သူမ်ား၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ကိစၥ၊ ေနထိုင္မႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

မလြယ္ကူေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိမိလြန္စြာျဖစ္လိုေသာ ႏိုင္ငံသမၼတျဖစ္လာေရးသည္ လြန္စြာႀကီးမားေသာ ဂုဏ္ျပဳမႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မစၥတာဂ်ိဳင္မက္ေတးက ေထာက္ခံမဲရလဒ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အႏိုင္ရရွိထားခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔သည္ ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးတင္သည္ကို ေျပာစရာစကားလုံးပင္ ရွာမေတြ႕ေၾကာင္း မစၥတာ ဂ်ိဳင္မက္ေတးက ေျပာၾကားထားသည္။

-Ads-
-Ads-