တ႐ုတ္ကို ေဒါသျဖစ္ေစသည့္ တီရွပ္ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ Versace ေတာင္းပန္ရ

လူ႕မလိုင္မ်ားအႀကိဳက္ အဆင့္ျမင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ Versace သည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုတို႔အား လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစေသာ တီရွပ္အက်ႌဒီဇိုင္းတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအား ေတာင္းပန္လိုက္ရသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ယင္းကိစၥအား ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အမွားတစ္ခုျပဳလုပ္မိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဒီဇိုင္းပါတီရွပ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီဟု Versace က ေၾကညာသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားဂ႐ုျပဳသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

-Ads-
-Ads-

Versace သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပမာမခန္႔ျပဳျခင္းအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ယခုေနာက္ဆုံး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ မွ်ေဝထားေသာ တီရွပ္ဒီဇိုင္းပုံမ်ားသည္ အီတလီႏိုင္ငံ မီလန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တုိ႔ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပမႈပံုမ်ဳိး ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္အား ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမႈ မူဝါဒေရးရာမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သည္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျပည္မႀကီးတြင္ ေနသူမ်ားထက္ပို၍ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

-Ads-
-Ads-