အသည္းကြဲၿမိဳ႕ေတာ္MTVကိုထူးျခားေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးျခားနဲ႔႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ရႈမၿငီး