သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ခ်ိန္မွာေနတိုးအဖြဲ႕ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာမ်ား

စံေတာ္ခ်ိန္_ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး